28
September
2022

Direktiva (EU) 2017/541 o boju proti terorizmu. Učinek na temeljne pravice in svoboščine - Povzetek

Teroristična dejanja resno ogrožajo življenje in varnost ljudi ter so obsežen varnostni izziv za države članice. Zakonodaja, politike in drugi ukrepi za boj proti terorizmu lahko obenem neposredno ali posredno močno omejujejo temeljne pravice ter lahko škodljivo vplivajo na posameznike, skupine in družbo kot celoto. V tem povzetku so predstavljene glavne ugotovitve Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) iz njenega poročila o Direktivi (EU) 2017/541 o boju proti terorizmu, ki je glavni instrument kazenskega prava na ravni EU na področju boja proti terorizmu.
Pregled

Direktiva je bila sprejeta leta 2017, da bi obravnavali vse večjo teroristično grožnjo, povezano zlasti s posamezniki, ki potujejo v tujino za namen terorizma in ob vrnitvi predstavljajo grožnjo, običajno pa jih imenujemo tuji teroristični borci. V ta namen se na podlagi navedene direktive od držav članic zahteva, da sprejmejo nove ukrepe za boj proti terorizmu, vključno z inkriminacijo kaznivih dejanj, kot je potovanje za namen terorizma ali usposabljanje za terorizem.

Direktiva in njen učinek na temeljne pravice sta pritegnila precejšnjo pozornost javnosti. Evropska komisija je agencijo FRA pozvala, naj razišče učinek te direktive, ki jo je ocenila tudi sama, na temeljne pravice in svoboščine, pri čemer naj se osredotoči na posebne spremembe, ki so bile uvedene v direktivi v primerjavi s prejšnjimi pravnimi instrumenti EU.

Cilj ugotovitev in mnenj na podlagi te raziskave je prispevati k izvajanju zakonodaje, politike in drugih ukrepov EU na področju boja proti terorizmu v EU ob polnem spoštovanju temeljnih pravic.

Ugotovitve agencije FRA temeljijo predvsem na razgovorih s strokovnimi delavci in strokovnjaki, ki imajo posebne izkušnje ali so specializirani na področju boja proti terorizmu v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Madžarskem, v Španiji in na Švedskem.

Delo na terenu je dopolnila omejena teoretična raziskava v vseh 25 državah članicah, v katerih se navedena direktiva uporablja.