28
September
2022

Smernica (EÚ) 2017/541 o boji proti terorizmu - Vplyv na základné práva a slobody - Súhrn

Teroristické činy prestavujú vážne hrozby pre životy a bezpečnosť ľudí a nesmiernu bezpečnostnú výzvu pre štáty. Právne predpisy, politiky a iné opatrenia v oblasti boja proti terorizmu môžu zároveň priamo alebo nepriamo viesť k vážnym obmedzeniam základných práv a môžu mať nepriaznivý vplyv na fyzické osoby, skupiny a spoločnosť ako celok. Tento súhrn predstavuje hlavné zistenia zo správy agentúry FRA týkajúcej sa smernice (EÚ) 2017/541 o boji proti terorizmu, ktorá je hlavným nástrojom trestného práva na úrovni EÚ v oblasti boja proti terorizmu.
Prehľad

Smernica bola prijatá v roku 2017 s cieľom riešiť rozvíjajúcu sa teroristickú hrozbu súvisiacu hlavne s fyzickými osobami, ktoré cestujú do zahraničia na účely terorizmu a po návrate predstavujú hrozbu. Takéto osoby sa bežne označujú ako zahraniční teroristickí bojovníci. Na tento účel sa v smernici vyžaduje, aby členské štáty prijali nové opatrenia na boj proti terorizmu vrátane kriminalizácie trestných činov, ako sú cestovanie na účely terorizmu alebo absolvovanie výcviku na terorizmus.

Smernica a jej vplyv na základné práva vyvolala významnú pozornosť verejnosti. Európska komisia požiadala agentúru FRA, aby preskúmala vplyv smernice na základné práva a slobody s cieľom podporiť jej vlastné posúdenie smernice. Prieskum sa zameriaval na konkrétne zmeny zavedené smernicou v porovnaní s predchádzajúcimi právnymi nástrojmi EÚ.

Účelom zistení a stanovísk vyplývajúcich z tohto prieskumu je prispieť k vykonávaniu právnych predpisov, politík a iných opatrení EÚ v oblasti boja proti terorizmu v celej EÚ v plnom súlade so základnými právami.

Zistenia agentúry FRA sú v prvom rade založené na rozhovoroch s pracovníkmi z praxe a odborníkmi v Belgicku, vo Francúzsku, v Nemecku, Grécku, Maďarsku, Španielsku a vo Švédsku, ktorí majú osobitné skúsenosti s bojom proti terorizmu alebo sa na boj proti terorizmu špecializujú.

Terénny prieskum bol podporený obmedzeným teoretickým prieskumom vo všetkých 25 členských štátoch, pre ktoré je smernica záväzná.