19
August
2022

Ochrana priestoru občianskej spoločnosti v EÚ - Kľúčové zistenia a stanoviská agentúry FRA

Organizácie občianskej spoločnosti čelia v celej Európskej únii rôznym problémom. V správe agentúry FRA o Ochrane priestoru občianskej spoločnosti v EÚ sa prezentujú zistenia agentúry v súvislosti s týmito problémami. Správa bola vydaná v septembri 2021. V tomto zhrnutí sa predkladajú kľúčové zistenia a stanoviská agentúry FRA uvedené v správe.
Prehľad

Medzinárodné a regionálne organizácie pre ľudské práva vrátane Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva, rôznych subjektov Rady Európy, ako aj Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)/Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) zdôrazňujú dôležitú úlohu občianskej spoločnosti pri ochrane a podpore ľudských práv a demokracie.

V Európskej únii zohráva občianska spoločnosť dôležitú úlohu pri prenášaní spoločných hodnôt EÚ a jej členských štátov, ktoré sa vymedzujú v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), do života. Tieto hodnoty predstavujú významný príspevok k vykonávaniu politík EÚ v oblasti ľudských práv. Kľúčová úloha občianskej spoločnosti sa takisto odráža v zmluvách EÚ. Jej dôležitosť sa podobne zdôrazňuje aj v príslušných politických dokumentoch EÚ vrátane stratégií a akčných plánov.

V článku 11 ods. 2 ZEÚ a v článku 15 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa občiansky dialóg a účasť občianskej spoločnosti považujú za nástroje dobrej správy vecí verejných. Platí to aj v prípade príslušných politických dokumentov EÚ, ako je stratégia posilnenia uplatňovania Charty základných práv EÚ (ďalej len „charta EÚ“), akčný plán pre európsku demokraciu a sektorové akčné plány v oblasti boja proti rasizmu, rovnosti LGBTIQ+ osôb, začlenenia Rómov, práv detí, zdravotného postihnutia, práv obetí, práv žien alebo integrácie migrantov.

Organizácie občianskej spoločnosti však v celej EÚ čelia rôznym problémom. V tejto správe sa prezentujú zistenia Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) v súvislosti s celým radom týchto problémov. Zistenia vychádzajú z výskumu, ktorý vykonala výskumná sieť agentúry Franet v roku 2020, z dvoch samostatných online konzultácií s organizáciami občianskej spoločnosti uskutočnených v roku 2020 a zo sekundárneho výskumu.

V správe FRA o ochrane priestoru občianskej spoločnosti v EÚ sa uvádza príslušný právny a politický vývoj, ktorý vplýva na činnosti OOS venujúcich sa ľudským právam v celej EÚ. Takisto sa v nej prezentujú relevantné sľubné postupy. Okrem toho sa v rámci stanovísk predložených v ďalšom texte uvádzajú spôsoby, ako podporiť pozitívnejšie pracovné prostredie pre občiansku spoločnosť.

Celkovo sa výskumom zdôrazňuje, že situácia sa v členských štátoch značne líši. Takisto z neho vyplýva, že situácia v roku 2020 bola vo všeobecnosti náročnejšia než v predchádzajúcich rokoch, a to často v dôsledku pandémie COVID-19. Napriek tejto skutočnosti prieskum poukazuje aj na pozitívny vývoj v niektorých oblastiach.