Publication date: 21 January 2021 German language version now available 26 January 2021

Silné a efektívne národné inštitúcie pre ľudské práva výzvy, sľubné postupy a príležitosti - Zhrnutie

Národné inštitúcie pre ľudské práva (NHRI) sú nevyhnutnou súčasťou systému ochrany ľudských práv na vnútroštátnej úrovni. Zvyšovaním informovanosti, poskytovaním poradenstva, monitorovaním a vyvodzovaním zodpovednosti voči príslušným orgánom zohrávajú kľúčovú úlohu zvládaní súčasných veľkých výziev v oblasti ľudských práv. Zaoberajú sa pretrvávajúcimi problémami, ako je diskriminácia či nerovnosť, ako aj novými otázkami, napríklad vplyvom umelej inteligencie a pandémie COVID-19 na práva.

Downloads

Publication date: 18 January 2021

Strong and effective national human rights institutions challenges, promising practices and opportunities - Summary (2.81 MB)

Prehľad

V zisteniach agentúry FRA sa zdôrazňuje, že na využitie svojho potenciálu potrebujú NHRI jasný mandát, nezávislosť, primerané zdroje a členskú základňu, ktorá odráža rozmanitosť našej spoločnosti. Okrem toho musia dodržiavať parížske zásady nezávislosti a efektívnosti NHRI schválené Organizáciou Spojených národov.

Related