19
August
2022

Att skydda det medborgerliga utrymmet i EU - Viktiga slutsatser och FRA:s yttranden

Civilsamhällsorganisationer runtom i EU ställs inför olika utmaningar. I sin rapport Protecting civic space in the EU (Att skydda det medborgerliga utrymmet i EU) diskuterar FRA de slutsatser byrån dragit avseende dessa utmaningar. Rapporten gavs ut i september 2021, och denna sammanfattning innehåller de viktigaste slutsatserna och FRA:s yttranden i rapporten.
Översikt

Internationella organisationer och människorättsorganisationer – däribland FN:s råd för mänskliga rättigheter, olika enheter vid Europarådet samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)/Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) – framhåller att civilsamhället spelar en viktig roll när det gäller att skydda och främja de mänskliga rättigheterna och demokratin.

I EU spelar civilsamhället denna viktiga roll genom att det i praktiken omsätter EU:s och EU-ländernas delade värden, vilka anges i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Det civila samhället bidrar i hög grad till genomförandet av EU:s politiska åtgärder på människorättsområdet. Dess avgörande roll återspeglas också i EU-fördragen och dess betydelse framhålls även i EU:s relevanta policydokument, såsom strategier och handlingsplaner.

Artikel 11.2 i EU-fördraget och artikel 15.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) anger att dialog med det civila samhället och det civila samhällets deltagande är verktyg för god förvaltning. Detta framgår också i EU:s relevanta policydokument, såsom EU:s strategi för genomförandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna, den europeiska handlingsplanen för demokrati samt sektorsvisa handlingsplaner mot rasism och för jämställdhet för hbtqi+-personer, romers integrering, barnets rättigheter, funktionsnedsättningar, brottsoffrets rättigheter, kvinnors rättigheter och integrering av migranter.

Trots detta brottas civilsamhällsorganisationer runtom i EU med en mängd olika utmaningar. I denna rapport presenteras de slutsatser som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) dragit om ett antal av dessa utmaningar. Slutsatserna bygger på den forskning som byråns forskningsnätverk, Franet, bedrivit under 2020, på två separata samråd som genomfördes online med civilsamhällsorganisationer under 2020 samt på sekundärforskning.

I FRA:s rapport Protecting civic space in the EU beskrivs den relevanta rättsliga och politiska utveckling som påverkar civilsamhällsorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter runtom i EU. Den innehåller också exempel på lovande praxis. Yttrandena längre fram i denna sammanfattning anger dessutom hur man skulle kunna skapa en bättre miljö för det civila samhället att verka i.

Generellt sett visar forskningsresultaten tydligt att situationen skiljer sig kraftigt åt medlemsstaterna emellan. De visar också att situationen under 2020 överlag var svårare än under tidigare år, oftast till följd av covid-19-pandemin. Men forskningen visar också att det trots detta sker en viss positiv utveckling.