19
August
2022

Ochrana občanského prostoru v EU - Klíčová zjištění a stanoviska Agentury Evropské unie pro základní práva

Organizace občanské společnosti čelí v celé Evropské unii různým výzvám. Zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) o ochraně občanského prostoru v EU představuje zjištění agentury týkající se těchto výzev. Byla vydána v září
2021. V tomto shrnutí jsou představena klíčová zjištění a stanoviska agentury FRA uvedená ve zprávě.
Přehled

Mezinárodní a regionální organizace pro lidská práva, včetně Rady OSN pro lidská práva, různých subjektů Rady Evropy, jakož i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) / Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), zdůrazňují důležitou úlohu občanské společnosti při ochraně a prosazování lidských práv a demokracie.

V Evropské unii hraje občanská společnost důležitou úlohu při naplňování hodnot, které jsou sdíleny mezi EU a jejími členskými státy a jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Zásadní měrou přispívají k provádění politik EU v oblasti lidských práv. Klíčová úloha občanské společnosti se odráží i ve Smlouvách EU. Na její význam poukazují též příslušné politické dokumenty EU, včetně strategií a akčních plánů.

Podle čl. 11 odst. 2 SEU a čl. 15 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) jsou občanský dialog a účast občanské společnosti nástroji řádné správy věcí veřejných. Totéž platí i pro příslušné politické dokumenty EU, jako je strategie EU na posílení uplatňování Listiny základních práv EU (dále jen „Listina EU“), evropský akční plán pro demokracii a odvětvové akční plány týkající se boje proti rasismu, rovnosti LGBTQI+ osob, začleňování Romů, práv dětí, zdravotního postižení, práv obětí, práv žen nebo integrace migrantů.

Přesto čelí organizace občanské společnosti v celé EU různým výzvám. Tato zpráva představuje zjištění Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) týkající se celé řady těchto výzev. Zjištění vycházejí z výzkumu, který v roce 2020 uskutečnila Franet, výzkumná síť agentury, ze dvou samostatných on-line konzultací s organizacemi občanské společnosti v roce 2020 a ze sekundárního výzkumu.

Zpráva agentury FRA o ochraně občanského prostoru v EU nastiňuje příslušný vývoj v oblasti práva a politiky, který má dopad na činnost organizací občanské společnosti působících v oblasti lidských práv v celé EU. Představuje rovněž relevantní slibné postupy. Níže představená stanoviska navíc popisují způsoby, jak podpořit pozitivnější pracovní prostředí pro občanskou společnost.

Celkově výzkum zdůrazňuje, že situace se v jednotlivých členských státech značně liší. Rovněž ukazuje, že situace v roce 2020 byla obecně obtížnější než v předchozích letech, často z důvodu pandemie COVID-19. Navzdory této skutečnosti výzkum rovněž poukazuje na určitý pozitivní vývoj.