19
August
2022

Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi kaitse Elis - Peamised järeldused ja FRA arvamused

Kodanikuühiskonna organisatsioonidel on mitmesuguseid probleeme kogu Euroopa Liidus. FRA aruandes „Protecting civic space in the EU“ („Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi kaitse ELis“) esitatakse ameti tähelepanekud nende probleemide kohta. Aruanne avaldati 2021. aasta septembris. Käesolevas kokkuvõttes on aruandes esitatud peamised järeldused ja FRA arvamused.
Ülevaade

Rahvusvahelised ja piirkondlikud inimõiguste organisatsioonid – sealhulgas ÜRO Inimõiguste Nõukogu, erinevad Euroopa Nõukogu üksused ning Euroopa Julgeolekuja Koostööorganisatsioon / demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo – rõhutavad kodanikuühiskonna tähtsat rolli inimõiguste ja demokraatia kaitsmisel ning edendamisel.

Kodanikuühiskonnal on Euroopa Liidus tähtis roll Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud ELi ja selle liikmesriikide ühiste väärtuste teostamisel. Neil on oluline panus ELi poliitika rakendamisel inimõiguste valdkonnas. ELi aluslepingud kajastavad samuti kodanikuühiskonna keskset rolli. Selle tähtsust rõhutatakse ka asjaomastes ELi poliitikadokumentides, sealhulgas strateegiates ja tegevuskavades.

Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikes 2 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 lõikes 1 käsitatakse on kodanikuühiskonna dialoogi ja kodanikuühiskonna osalemist hea valitsemise vahenditena. See kehtib ka asjaomaste ELi poliitikadokumentide kohta, mille seas on näiteks „Strateegia põhiõiguste harta kohaldamise tugevdamiseks ELis“, Euroopa demokraatia tegevuskava ja valdkondlikud tegevuskavad, mis käsitlevad rassismivastast tegevust, LGBTQI+ inimeste võrdõiguslikkust, romade kaasamist, laste õigusi, puudeid, ohvrite õigusi, naiste õigusi ja rändajate integreerimist.

Sellegipoolest on kodanikuühiskonna organisatsioonidel mitmesuguseid probleeme kogu ELis. Selles aruandes esitatakse ELi Põhiõiguste Ameti (FRA) tähelepanekud mitmete selliste probleemide kohta. Need tähelepanekud põhinevad ameti teadusvõrgustiku Franet 2020. aastal tehtud uuringul, kahel eraldi internetipõhisel konsultatsioonil, mis tehti 2020. aastal, ja dokumentide analüüsil.

FRA aruandes „Protecting civic space in the EU“ („Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi kaitse ELis“) rõhutatakse asjakohaseid õiguslikke ja poliitikaarenguid, millel on mõju ELis inimõiguste valdkonnas tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevusele. Samuti esitletakse asjakohaseid paljulubavaid tavasid. Lisaks kirjeldatakse allpool esitatud arvamustes viise, kuidas edendada kodanikuühiskonna jaoks positiivsemat töökeskkonda.

Kokkuvõttes rõhutatakse uuringus, et olukord eri liikmesriikides on väga erinev. Samuti näitab see, et 2020. aastal oli olukord üldiselt keerulisem kui varasematel aastatel, sageli COVID-19 pandeemia tõttu. Sellele tegelikkusele vaatamata juhitakse uuringus tähelepanu ka mõnele positiivsele arengule.