19
August
2022

Защита на гражданското пространство в ЕС - Основни констатации и становища на FRA

Организациите на гражданското общество са изправени пред различни предизвикателства в целия Европейски съюз. В доклада на FRA Защита на гражданското пространство в ЕС са представени констатациите на агенцията относно тези предизвикателства. Той беше публикуван през септември 2021 г. В настоящото резюме са представени основните констатации и становищата на FRA, разгледани в доклада.
Общ преглед

Международните и регионалните организации в областта на правата на човека — включително Съветът на ООН по правата на човека, различните структури на Съвета на Европа, както и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)/ Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) — подчертават важната роля на гражданското общество за защитата и утвърждаването на правата на човека и демокрацията.

В Европейския съюз гражданското общество има важна роля за реализирането на ценностите, споделяни от ЕС и неговите държави членки и определени в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). То допринася съществено за изпълнението на политиките на ЕС в областта на правата на човека. Ключовата роля на гражданското общество е определена и в Договорите за ЕС. В съответните документи за политиките на ЕС, включително стратегии и планове за действие, също се подчертава неговото значение.

В член 11, параграф 2 от ДЕС и член 15, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) гражданският диалог и участието на гражданското общество се разглеждат като инструменти за добро управление. Това се прави и в съответните политически документи на ЕС, като стратегията на ЕС за укрепване на прилагането на Хартата на основните права на ЕС („Хартата на ЕС“), Плана за действие относно европейската демокрация и секторните планове за действие относно борбата с расизма, равнопоставеността на ЛГБТКИ+, приобщаването на ромите, правата на децата, уврежданията, правата на жертвите, правата на жените и интеграцията на мигрантите.

Организациите на гражданското общество обаче са изправени пред различни предизвикателства в целия ЕС. В настоящия доклад са представени констатациите на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) по много от тези предизвикателства. Констатациите се основават на изследвания, проведени от научноизследователската мрежа Franet на агенцията през 2020 г., както и на две отделни онлайн консултации, проведени с организации на гражданското общество през 2020 г., и документно проучване.

В доклада на FRA Защита на гражданското пространство в ЕС са очертани съответните правни и политически промени, които оказват въздействие върху дейностите на организациите на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека в целия ЕС. В него са представени и съответните очертаващи се като успешни бъдещи практики. Освен това в представените по-долу становища се очертават начини за насърчаването на една по-положителна работна среда за гражданското общество.

Като цяло в проучването се подчертава, че положението се различава значително в отделните държави членки. То показва също така, че положението през 2020 г. като цяло е било по-трудно, отколкото през предходните години, често поради пандемията от Covid-19. Въпреки тази реалност, в проучването се посочват и някои положителни промени.