16
December
2020

Какво означават основните права за хората в ЕС? Резюме - Проучване За Основните Права

В настоящото резюме се представят основните
изводи от първия доклад на FRA, които се
базират на проучването ѝ за основните права.
В проучването са събрани данни от около 35 000
лица относно техния опит, възприятия и мнения
по редица въпроси, които са обхванати по
различен начин от правата на човека.