Publication date: 16 December 2020

Czym dla mieszkańców UE są prawa podstawowe? streszczenie - Badanie Dotyczące Praw Podstawowych

W niniejszym streszczeniu zaprezentowano główne spostrzeżenia zawarte w pierwszym sprawozdaniu FRA z przeprowadzonego badania dotyczącego praw podstawowych. W ramach badania zebrano informacje od około 35 tys. osób dotyczące ich doświadczeń, poglądów i opinii na temat szeregu kwestii w różny sposób związanych z prawami człowieka.

Przegląd

W niniejszym streszczeniu główny nacisk położono na przedstawienie wyników badania odnoszących się do opinii respondentów na temat praw człowieka (zwanych również prawami podstawowymi), poglądów i odczuć związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa demokratycznego – filaru, na którym opiera się przestrzeganie praw człowieka, a także ich przemyśleń i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych odpowiedzialnych za egzekwowanie przestrzegania praw człowieka i ochronę obowiązującego prawa.

Related