16
December
2020

Czym dla mieszkańców UE są prawa podstawowe? streszczenie - Badanie Dotyczące Praw Podstawowych

W niniejszym streszczeniu zaprezentowano główne
spostrzeżenia zawarte w pierwszym sprawozdaniu
FRA z przeprowadzonego badania dotyczącego praw
podstawowych. W ramach badania zebrano
informacje od około 35 tys. osób dotyczące ich
doświadczeń, poglądów i opinii na temat szeregu
kwestii w różny sposób związanych z prawami
człowieka.
Przegląd

W niniejszym streszczeniu główny nacisk położono na przedstawienie wyników badania odnoszących się do opinii respondentów na temat praw człowieka (zwanych również prawami podstawowymi), poglądów i odczuć związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa demokratycznego – filaru, na którym opiera się przestrzeganie praw człowieka, a także ich przemyśleń i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych odpowiedzialnych za egzekwowanie przestrzegania praw człowieka i ochronę obowiązującego prawa.