8
March
2021

Przestępczość, bezpieczeństwo i prawa ofiar - Streszczenie - Badanie dotyczące praw podstawowych

W niniejszym streszczeniu zaprezentowano główne
spostrzeżenia zawarte w drugim sprawozdaniu
głównym FRA z przeprowadzonego badania
dotyczącego praw podstawowych. W ramach
badania zebrano informacje od około 35 tys. osób
dotyczące ich doświadczeń, poglądów i opinii
na temat szeregu kwestii w różny sposób
związanych z prawami człowieka.
Informacje ogólne

W drugim sprawozdaniu FRA skoncentrowano się na doświadczeniach ludzi jako ofiar wybranych rodzajów przestępstw, w tym przemocy, nękania i przestępstw przeciwko mieniu. W sprawozdaniu zbadano również, jak często przestępstwa te są zgłaszane policji, jak bardzo ludzie zaniepokojeni są doświadczaniem przestępstw oraz czy chętnie będą interweniować, zgłaszając incydent na policję lub, na prośbę, składając zeznania w sądzie w określonych sytuacjach.

Przedstawione wyniki zawierają pierwsze ogólnounijne dane z badania przestępczości na temat doświadczeń ogółu społeczeństwa w zakresie wiktymizacji przestępstw, które można wykorzystać do celów unijnej i krajowej polityki i przepisów dotyczących ofiar przestępstw.