Publication date: 27 November 2021

Trestná činnosť, bezpečnosť a práva obetí - Zhrnutie - Prieskum o základných právach

V tomto zhrnutí sú uvedené hlavné poznatky z druhej správy agentúry FRA vychádzajúcej z prieskumu o základných právach, ktorý uskutočnila agentúra. V prieskume boli zhromaždené údaje približne od 35 000 osôb o skúsenostiach, vnímaní a názoroch týkajúcich sa celého radu záležitostí, ktoré sa rôznym spôsobom týkajú ľudských práv.

Prehľad

Druhá správa agentúry FRA sa zameriava na skúsenosti ľudí, ktorí sa stali obeťou vybratých druhov trestných činov vrátane násilia, obťažovania a trestných činov proti majetku. V správe sa ďalej skúma, ako často sa tieto trestné činy oznamujú polícii, do akej miery sa ľudia obávajú, že sa stanú obeťou trestného činu, a do akej miery by v určitých situáciách boli ochotní zasiahnuť, oznámiť trestný čin na polícii alebo na požiadanie svedčiť pred súdom.

Prezentované výsledky ponúkajú údaje z prvého celoúniového prieskumu trestnej činnosti o skúsenostiach obyvateľstva spojených s viktimizáciou, ktoré možno použiť ako zdroj informácií pri tvorbe politík a právnych predpisov na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni týkajúcich sa obetí trestných činov.

Related