8
March
2021

Kuritegevus, turvalisus ja ohvrite õigused – Ülevaade - Põhiõiguste uuring

Käesolevas kokkuvõttes tutvustatakse FRA
põhiõiguste uuringu teise põhiaruande olulisemaid
järeldusi. Uuringu käigus koguti ligikaudu 35 000
inimeselt andmeid nende kogemuste, arusaamade
ja arvamuste kohta mitmesugustes inimõigustega
seotud küsimustes.
Ülevaade

FRA teises aruandes keskendutakse inimeste kogemustele teatavat liiki kuritegude, sealhulgas vägivalla, ahistamise ja varavastase kuritegevuse ohvritena. Aruandes uuritakse ka seda, kui sageli neist kuritegudest politseile teatatakse; kuivõrd mures on inimesed kuriteo kogemise pärast ja kas nad oleksid valmis sekkuma, politseisse teatama või palve korral teatud olukordades kohtus tunnistusi andma.

Esitatud tulemused sisaldavad esimese ELi-ülese kuritegevusuuringu andmeid, mis kajastavad elanikkonna kogemusi kuriteo ohvriks langemisel ning millest saadud teavet saab kasutada ELi ja liikmesriikide kuriteoohvreid käsitlevate poliitikameetmete ja õigusaktide kavandamisel.