8
March
2021

Trestná činnost, bezpečnost a práva obětí - Shrnutí - Průzkum o základních právech

Toto shrnutí představuje hlavní poznatky z druhé
hlavní zprávy agentury FRA, která vychází
z průzkumu o základních právech. Průzkum
shromáždil od přibližně 35 000 osob údaje o jejich
zkušenostech, vnímání a názorech na celou řadu
otázek, které různým způsobem zasahují do oblasti
lidských práv.
Přehled

Druhá zpráva agentury FRA se zaměřuje na zkušenosti osob jako obětí vybraných typů trestné činnosti, včetně násilí, obtěžování a majetkové trestné činnosti. Zpráva také zkoumá, jak často jsou tyto trestné činy hlášeny policii, jak se dotčené osoby staví k tomu, že se setkaly s trestnou činností, a jak ochotny by byly zasáhnout, ohlásit čin policii nebo za určitých situací, pokud by o to byly požádány, vypovídat u soudu.

Předložené výsledky nabízejí údaje o zkušenostech široké veřejnosti s viktimizací trestných činů vyplývající z prvního celounijního průzkumu zaměřeného na trestnou činnost, které lze využít k formování politik a právních předpisů EU a členských států týkajících se obětí trestných činů.