8
March
2021

Престъпност, безопасност и права на жертвите - Pезюме - Проучване за основните права

В настоящото резюме се представят основните
изводи от втория основен доклад на FRA, които
се базират на проучването ѝ за основните
права. В проучването са събрани данни от около
35 000 лица относно техния опит, възприятия
и мнения по редица въпроси, които са
обхванати по различен начин от правата на
човека.
Общ преглед

Вторият доклад на FRA е съсредоточен върху опита на хората като жертви на определени видове престъпления, включително насилие, тормоз и престъпления, свързани с имущество. В доклада също така се разглежда колко често тези престъпления се съобщават на полицията, доколко загрижени са хората от сблъскването с престъпления и доколко желаят да се намесят, да съобщят на полицията или, ако бъдат помолени, да дадат показания в съда в определени ситуации.

В представените резултати се предлагат данните от първото проучване на престъпността в целия ЕС относно опита на населението по отношение на виктимизацията, свързана с престъпления, които могат да се използват при изготвянето на политики и законодателство на европейско и национално равнище относно жертвите на престъпления.