19
August
2022

Zaštita prostora za građansko djelovanje u EU-u Ključni nalazi i mišljenja FRA-e

Organizacije civilnog društva suočavaju se s različitim izazovima diljem Europske unije. U izvješću FRA-e o Zaštiti prostora za građansko djelovanje u EU-u predstavljaju se nalazi Agencije o tim izazovima. Izvješće je objavljeno u rujnu 2021. U ovom sažetku prikazuju se ključni nalazi i mišljenja koje je FRA iznijela u izvješću.
Pregled

Međunarodne i regionalne organizacije za ljudska prava – uključujući Vijeće Ujedinjenih naroda za ljudska prava, različita tijela Vijeća Europe, Organizaciju za europsku sigurnost i suradnju (OESS)/Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) – naglašavaju važnu ulogu civilnog društva u zaštiti i promicanju ljudskih prava i demokracije.

U Europskoj uniji civilno društvo ima važnu ulogu u oživljavanju vrijednosti koje EU dijeli sa svojim državama članicama i koje su utvrđene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ono znatno pridonosi provedbi politika EU-a u području ljudskih prava. Ključna uloga civilnog društva sadržana je i u Ugovorima EU-a. Na sličan način njegova se važnost ističe i u relevantnim dokumentima politika EU-a, uključujući strategijske i akcijske planove.

U članku 11. stavku 2. UEU-a i članku 15. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) civilni dijalog i sudjelovanje civilnog društva smatraju se alatima dobrog upravljanja. To se odražava i u relevantnim dokumentima politika EU-a, kao što su „Strategija EU-a za jačanje primjene Povelje EU-a o temeljnim pravima” (EU Strategy to strengthen the application of the EU Charter of Fundamental Rights, EU Charter), „Akcijski plan za europsku demokraciju” (European Democracy Action Plan) i sektorski akcijski planovi za borbu protiv rasizma, jednakost LGBTQI+ osoba, uključenost Roma, ostvarenja prava djeteta, invaliditet, prava žrtava, prava žena ili integraciju migranata.

Međutim, organizacije civilnog društva suočavaju se s različitim izazovima diljem EU-a. U ovom izvješću predstavljeni su nalazi Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) o nizu takvih izazova. Rezultati se temelje na istraživanjima koje je u 2020. proveo Franet, istraživačka mreža Agencije. Provedena su dva odvojena savjetovanja na mreži s organizacijama civilnog društva u 2020., kao i uredska istraživanja.

U FRA-inu izvješću o „Zaštiti prostora za građansko djelovanje u EU-u” opisuju se relevantni pravni i politički pomaci koji utječu na aktivnosti organizacija civilnog društva koje rade u području ljudskih prava u EU-u. Predstavlja i relevantne obećavajuće prakse. Osim toga, u mišljenjima iznesenima u nastavku navode se načini njegovanja pozitivnijeg radnog okružja za civilno društvo.

Sveukupno, istraživanje jasno pokazuje da se situacija znatno razlikuje među državama članicama. Pokazuje i da je situacija u 2020. općenito bila teža nego u prethodnim godinama, često zbog pandemije bolesti Covid-19. Unatoč toj stvarnosti, istraživanje upućuje i na neke pozitivne pomake.