5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Förebyggande av olaglig profilering idag och i framtiden: en vägledning

I denna vägledning förklaras vad profilering innebär, vilken rättslig ram som utgör dess grund och varför en laglig profilering både är nödvändig för att uppfylla de grundläggande rättigheterna och helt avgörande för att effektivisera polisarbetet och gränsförvaltningen. Vägledningen innehåller även praktiska riktlinjer om hur olaglig profilering kan undvikas vid insatser inom polisverksamheten och gränsförvaltningen.
Översikt

Den tekniska utvecklingen har medfört en ökad användning av profilering inom en rad olika områden. Användningen av profileringsverktyg för att underlätta arbetet för tjänstemän inom brottsbekämpning och gränsförvaltning har under senare år rönt allt större uppmärksamhet bland EU:s medlemsstater. Profilering används lagligt för att förebygga, utreda och lagföra brott samt för att förebygga och upptäcka irreguljär invandring. Olaglig profilering kan emellertid undergräva förtroendet för myndigheterna och stigmatisera enskilda samhällsgrupper.

Sammanfattning av de viktigaste punkterna