Cover of Practical Tool for Guardians - Temporary protection for unaccompanied children fleeing Ukraine
24
November
2022

Практически инструмент за настойници - Временна закрила за непридружени деца, бягащи от Украйна

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) обединиха усилия за разработването на поредица от практически инструменти за настойници на непридружени деца, нуждаещи се от международна закрила. Целта е да се подпомогнат настойниците в ежедневните им задачи и отговорности по време на процедурата за предоставяне на убежище, включително дъблинската процедура и предоставянето на временна закрила.
Общ преглед

Добре функциониращите системи за настойничество са от съществено значение за насърчаване съблюдаването на висшия интерес на детето и правата на децата. Настойниците носят отговорността да гарантират, че правните, социалните, медицинските и психологическите потребности на детето се вземат предвид на всички етапи от конкретната процедура и до намирането на трайно решение за детето.

При подготовката на практическите инструменти EUAA и FRA се консултираха с Европейската мрежа на институциите настойничеството посредством бърза оценка на потребностите, за да определят целите и темите, обхванати от практическите инструменти.

Поредицата включва няколко брошури, диаграми и плакати и може да се адаптира към националния контекст, в който настойниците и децата действат съвместно. Поради това са включени полета, които могат да бъдат редактирани.

Предвид целевата група на тази поредица, инструментите се основават на наръчника на FRA и Европейската комисия относно настойничеството и са съгласувани с модулите на FRA за обучение на настойници.