Cover of Practical Tool for Guardians - Temporary protection for unaccompanied children fleeing Ukraine
24
November
2022

Praktiskie rīki aizbildņiem - Pagaidu aizsardzība no Ukrainas bēgošiem bērniem bez pavadoņa

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA) un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) ir apvienojušas spēkus, lai izstrādātu praktisko rīku sēriju aizbildņiem, kas atbild par bērniem bez pavadoņa ar starptautiskas aizsardzības vajadzībām. Mērķis ir sniegt atbalstu aizbildņiem viņu ikdienas pienākumos un pienākumos patvēruma procedūras laikā, tostarp Dublinas procedūras un pagaidu aizsardzības laikā.
Perspektīva

Labi funkcionējošas aizbildniecības sistēmas ir būtiskas bērna interešu un tiesību veicināšanā. Pārstāvim jānodrošina, lai patvēruma procedūras laikā nepilngadīgajam atbilstoši tiek sniegts juridiskais, sociālais, medicīniskais un psiholoģiskais atbalsts, kamēr attiecībā uz nepilngadīgo nav rasts ilglaicīgs risinājums.

Praktisko rīku izstrādē EUAA un FRA ir konsultējušās ar Eiropas Aizbildnības tīklu, izmantojot ātru vajadzību novērtējumu, lai definētu mērķus un tēmas, uz kurām attiecas praktiskie rīki.

Sērijā ietilps vairāki bukleti, plūsmas diagrammas un plakāti, un tā būs pielāgojama nacionālajam kontekstam, kurā aizbildņi darbojas kopā ar bērniem. Šī iemesla dēļ iekļauti arī rediģējami lodziņi.

Ņemot vērā sērijas mērķgrupu, rīki ir balstīti uz FRA un Eiropas Komisijas izdotu aizbildnības rokasgrāmatu un tie atbilst FRA aizbildņu apmācību modeļiem.