Cover of Practical Tool for Guardians - Temporary protection for unaccompanied children fleeing Ukraine
24
November
2022

Praktická pomôcka pre opatrovníkov - Dočasná ochrana premaloleté osoby bez sprievodu utekajúce z Ukrajiny

Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) a Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) spojili sily pri vypracovaní súboru praktických pomôcok pre opatrovníkov maloletých osôb bez sprievodu, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Cieľom je podporiť opatrovníkov v ich každodenných úlohách a povinnostiach počas konania o azyle, a to aj počas dublinského konania a trvania dočasnej ochrany.
Perspektiva

Dobre fungujúce systémy poručníctva alebo opatrovníctva sú základným predpokladom pri podpore najlepšieho záujmu dieťaťa a práv detí. Opatrovník zodpovedá za to, aby boli počas celého príslušného konania zohľadnené všetky právne, sociálne, zdravotné a psychologické potreby dieťaťa, až kým sa pre dieťa nenájde trvalé riešenie.

Pri príprave praktických nástrojov agentúry EUAA a FRA viedli konzultácie s Európskou sieťou pre poručníctvo alebo opatrovníctvo prostredníctvom rýchleho posúdenia potrieb s cieľom určiť ciele a témy, ktorým by sa mali praktické nástroje venovať.

Súbor pomôcok bude obsahovať niekoľko brožúr, vývojových diagramov a plagátov a bude ho možné prispôsobiť kontextu krajiny, v ktorej sa opatrovníci a deti spoločne nachádzajú. Práve preto sú tu zahrnuté aj editovateľné textové polia.

Vzhľadom na cieľovú skupinu tohto súboru pomôcok vychádzajú jednotlivé nástroje z príručky agentúry FRA a Európskej komisie o opatrovníctve a sú v súlade s modulmi agentúry FRA týkajúcimi sa odbornej prípravy pre opatrovníkov.