eu-charter

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Artykuł 19 - Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji

Artykuł 19 - Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji

1. Wydalenia zbiorowe są zakazane.
2. Nikt nie może być usunięty z terytorium państwa, wydalony lub wydany w drodze ekstradycji do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, iż może być poddany karze śmierci, torturom lub innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

 • Text:

  Ustęp 1 tego artykułu ma takie samo znaczenie i zakres jak artykuł 4 Protokołu dodatkowego nr 4 do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie wydaleń zbiorowych. Jego celem jest zagwarantowanie, aby każda decyzja była szczegółowo zbadana i aby niemożliwe było wydalenie wszystkich osób posiadających obywatelstwo danego państwa przy użyciu jednego środka (zob. także artykuł 13 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych).
  Ustęp 2 uwzględnia właściwe orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące artykułu 3 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (zob. Ahmed przeciwko Austrii, wyrok z dnia 17 grudnia 1996 r. Rec. 1996-VI, s. 2206 i Soering, wyrok z dnia 7 lipca 1989 r.).

  Source:
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Poniższe wyjaśnienia zostały pierwotnie sporządzone w ramach uprawnień Prezydium Konwentu, który opracował Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Zostały uaktualnione pod kierunkiem Prezydium Konwentu Europejskiego z uwzględnieniem dostosowań dokonanych w tekście Karty przez ten Konwent (w szczególności w artykułach 51 i 52) oraz ewolucji prawa Unii. Mimo, że wyjaśnienia te nie posiadają wartości prawnej, są one cennym narzędziem wykładni przeznaczonym do wyjaśnienia postanowień Karty.
 • Opinion of the Supreme Court regarding a request for extradition
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FI:KKO:2019:26
 • Denis Raugevicius.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:898
 • Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova and Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:801
 • X vs The Police and Border Guard Board
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Law Chamber of the Supreme Court of Estonia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EE:RK:2018:3.17.1026.14082
 • FR v Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milan
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:784
 • X v Belastingdienst/Toeslagen
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:776
 • X and Y v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:775
 • Denis Raugevicius
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:616
 • Serin Alheto v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:584
 • Nurettin Oral, applicant
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court of the Republic of Croatia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):

47 results found

 • Ustav Republike Hrvatske
  Kraj:
  Croatia

  Članak 9.
  (2)Državljanin Republike Hrvatske ne može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvo, a ne može biti ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom Europske unije.

  Članak 33.
  (2)Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Kraj:
  Bulgaria

  Чл. 25. [...] (4) (Изм. ¬ ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България. Чл. 27. (1) Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон. (2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. (3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Kraj:
  Bulgaria

  Art. 25. [...] (4) (amend., SG 18/05) No Bulgarian citizen may be surrendered to another State or to an international tribunal for the purposes of criminal prosecution, unless the opposite is provided for by international treaty that has been ratified, published and entered into force for the Republic of Bulgaria. Art. 27. (1) Foreigners residing legally in the country shall not be expelled or extradited to another State against their will, except in accordance with the provisions and the procedures established by law. (2) The Republic of Bulgaria shall grant asylum to foreigners persecuted for their opinions or activity in the defence of internationally recognized rights and freedoms. (3) The conditions and procedure for the granting of asylum shall be established by law.

 • 4. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Kraj:
  Austria

  Artikel 3 (1) Niemand darf aus dem Hoheitsgebiet des Staates, dessen Staatsangehöriger er ist, durch eine Einzel- oder eine Kollektivmaßnahme ausgewiesen werden.
  Artikel 4 Kollektivausweisungen von Fremden sind nicht zulässig.

 • 4th Additional Protocol of the European Convention on Human Rights (ECHR)
  Kraj:
  Austria

  Article 3 (1) No one shall be expelled, by means either of an individual or of a collective measure, from the territory of the State of which he is a national.
  Article 4 Colelctive expulsion of aliens is prohibited.

 • European Convention on Human Rights - Article 3
  Kraj:
  Austria

  Article 3 -  Prohibition of torture

  No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Kraj:
  Austria

  Artikel 3 Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

0 results found

0 results found