eu-charter

Listina základních práv EU

Článek 19 - Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání

Článek 19 - Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání

 1. Hromadné vyhoštění je zakázáno.
 2. Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.
 • Text:

  Odstavec 1 tohoto článku má stejný smysl a rozsah jako článek 4 protokolu č. 4 k EÚLP, který se týká hromadného vyhoštění cizinců. Jeho účelem je zajistit, aby každé rozhodnutí bylo založeno na konkrétním šetření a aby nebylo možné přijmout jediné rozhodnutí o vyhoštění všech osob se státní příslušností určitého státu (viz též článek 13 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech).
  Odstavec 2 zahrnuje související judikaturu Evropského soudu pro lidská práva týkající se článku 3 EÚLP (viz Ahmed v. Rakousko, rozsudek ze dne 17. prosince 1996, Sb. rozh. 1996-VI, s. 2206 a Soering, rozsudek ze dne 7. července 1989).

  Source:
  Úřední věstník Evropské unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Tato vysvětlení byla původně vyhotovena pod vedením prezídia Konventu, který vypracoval Listinu základních práv Evropské unie. Byla aktualizována pod vedením prezídia Evropského konventu s ohledem na změny návrhu znění Listiny provedené Konventem (zejména článků 51 a 52) a na vývoj práva Unie. Ačkoliv sama nemají právní závaznost, jsou cenným výkladovým nástrojem pro vyjasnění ustanovení Listiny.
 • Opinion of the Supreme Court regarding a request for extradition
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FI:KKO:2019:26
 • Denis Raugevicius.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:898
 • Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova and Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:801
 • X vs The Police and Border Guard Board
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Law Chamber of the Supreme Court of Estonia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EE:RK:2018:3.17.1026.14082
 • FR v Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milan
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:784
 • X v Belastingdienst/Toeslagen
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:776
 • X and Y v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:775
 • Denis Raugevicius
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:616
 • Serin Alheto v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:584
 • Nurettin Oral, applicant
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court of the Republic of Croatia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):

47 results found

 • Ustav Republike Hrvatske
  Země:
  Croatia

  Članak 9.
  (2)Državljanin Republike Hrvatske ne može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvo, a ne može biti ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom Europske unije.

  Članak 33.
  (2)Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Země:
  Bulgaria

  Чл. 25. [...] (4) (Изм. ¬ ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България. Чл. 27. (1) Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон. (2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. (3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Země:
  Bulgaria

  Art. 25. [...] (4) (amend., SG 18/05) No Bulgarian citizen may be surrendered to another State or to an international tribunal for the purposes of criminal prosecution, unless the opposite is provided for by international treaty that has been ratified, published and entered into force for the Republic of Bulgaria. Art. 27. (1) Foreigners residing legally in the country shall not be expelled or extradited to another State against their will, except in accordance with the provisions and the procedures established by law. (2) The Republic of Bulgaria shall grant asylum to foreigners persecuted for their opinions or activity in the defence of internationally recognized rights and freedoms. (3) The conditions and procedure for the granting of asylum shall be established by law.

 • 4. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Země:
  Austria

  Artikel 3 (1) Niemand darf aus dem Hoheitsgebiet des Staates, dessen Staatsangehöriger er ist, durch eine Einzel- oder eine Kollektivmaßnahme ausgewiesen werden.
  Artikel 4 Kollektivausweisungen von Fremden sind nicht zulässig.

 • 4th Additional Protocol of the European Convention on Human Rights (ECHR)
  Země:
  Austria

  Article 3 (1) No one shall be expelled, by means either of an individual or of a collective measure, from the territory of the State of which he is a national.
  Article 4 Colelctive expulsion of aliens is prohibited.

 • European Convention on Human Rights - Article 3
  Země:
  Austria

  Article 3 -  Prohibition of torture

  No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Země:
  Austria

  Artikel 3 Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

0 results found

0 results found