8
June
2022

2022. Gada ziņojums par pamattiesībām – FRA atzinumi

Pamattiesību aizsardzības jomā 2021. gadā bija vērojami gan sasniegumi, gan neveiksmes. FRA 2022. gada ziņojumā par pamattiesībām ir aplūkoti galvenie jaunumi pamattiesību jomā, nosakot gan sasniegumus, gan jomas, kas aizvien rada bažas. Šajā publikācijā sniegti FRA atzinumi par galvenajiem jaunumiem attiecīgajās tematiskajās jomās un šos atzinumus pamatojošs pierādījumu apkopojums.
Pārskats

Tādējādi ir nodrošināts kompakts, bet informatīvs pārskats par galvenajām pamattiesību problēmām, ar ko saskaras ES un tās dalībvalstis.