eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 2 - Het recht op leven

Artikel 2 - Het recht op leven

1. Eenieder heeft recht op leven.

2. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.

 • Text:

  1. Lid 1 van dit artikel is gebaseerd op artikel 2, lid 1, eerste zin, van het EVRM, die als volgt luidt:
  `1. Het recht van eenieder op leven wordt beschermd door de wet ...`.
  2. De tweede zin van deze bepaling, die over de doodstraf gaat, is vervallen als gevolg van de inwerkingtreding van het Zesde Protocol bij het EVRM. Artikel 1 daarvan luidt als volgt:
  `De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld.`.
  Artikel 2, lid 2, van het Handvest is opgesteld op basis van laatstgenoemde bepaling.
  3. De bepalingen van artikel 2 van het Handvest1 corresponderen met die van voornoemde artikelen van het EVRM en van het aanvullend Protocol. Overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Handvest hebben zij dezelfde inhoud en reikwijdte. Derhalve moeten de `negatieve` definities die in het EVRM staan, worden geacht eveneens in het Handvest te staan:
  a) artikel 2, lid 2, van het EVRM:
  `De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld dat absoluut noodzakelijk is:
  a) ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
  b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;
  c) teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.`;
  b) artikel 2 van het Zesde Protocol bij het EVRM:
  `Een staat kan bepalingen in zijn wetgeving opnemen waarin is voorzien in de doodstraf voor feiten, begaan in tijd van oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging; een dergelijke straf wordt alleen ten uitvoer gelegd in de gevallen die zijn neergelegd in de wet, en in overeenstemming met de bepalingen daarvan ...`.

  Source:
  Publicatieblad van de Europese Unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Deze toelichtingen werden oorspronkelijk opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Conventie die het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft opgesteld. Zij zijn bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie, in het licht van de wijzigingen die door laatstgenoemde Conventie in het Handvest zijn aangebracht (met name in artikel 51 en 52) en van verdere ontwikkelingen in het recht van de Unie. Hoewel zij op zich geen juridische waarde hebben, vormen zij een waardevol hulpmiddel voor de interpretatie, bedoeld om de bepalingen van het Handvest te verduidelijken.

0 results found

57 results found

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Land:
  Luxembourg

  Article 18. The death penalty may not be established.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Land:
  Lithuania

  Article 19. The right to life of a human being shall be protected by law.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Land:
  Lithuania

  19 straipsnis. Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Land:
  Latvia

  93. The right to life of everyone shall be protected by law.

 • Latvijas Republikas Satversme
  Land:
  Latvia

  93. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums.

 • Constitution of the Italian Republic
  Land:
  Italy

  Art. 27. (...) Death penalty is prohibited

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Land:
  Italy

  Art. 27. (...) Non è ammessa la pena di morte.

 • Constitution of Ireland
  Land:
  Ireland

  Article 40.3.2.The State shall, in particular, by its laws protect as best it may from unjust attack and, in the case of injustice done, vindicate the life, person, good name, and property rights of every citizen. Article 40.3.3. The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right. This subsection shall not limit freedom to travel between the State and another state. This subsection shall not limit freedom to obtain or make available, in the State, subject to such conditions as may be laid down by law, information relating to services lawfully available in another state.

 • Magyarország Alaptörvénye
  Land:
  Hungary

  II. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Land:
  Hungary

  Article II (Freedom and Responsibility) Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment of conception.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Land:
  Greece

  Article 5 (2) All persons living within the Greek territory shall enjoy full protection of their life, honour and liberty irrespective of nationality, race or language and of religious or political beliefs. Exceptions shall be permitted only in cases provided by international law. Aliens persecuted for acts carried out in defence of their freedom shall not be extradited.(...); Article 7( 3). [...] The death penalty shall not be imposed, except in the cases provided by law for felonies perpetrated in time of war and related thereto [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Land:
  Greece

  Άρθρο 5 (2). Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας[...] Άρθρο 7 (3). [...]Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν [...]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Land:
  Germany

  Article 2 (...) (2) Every person shall have the right to life and physical integrity. Freedom of the person shall be inviolable. These rights may be interfered with only pursuant to a law. Article 102 Capital punishment is abolished.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Land:
  Germany

  Artikel 2 (...) (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Artikel 102 Die Todesstrafe ist abgeschafft.

 • Constitution
  Land:
  France

  Article 66-1Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

 • Constitution
  Land:
  France

  Article 66-1No one shall be sentenced to death.

 • Constitution of Finland
  Land:
  Finland

  Section 7 Right to life, personal liberty and integrity Everyone has the right to life, personal liberty, integrity and security. No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treated in a manner violating human dignity. (...) Section 9 Freedom of movement (...) The right of foreigners to enter Finland and to remain in the country is regulated by an Act. A foreigner shall not be deported, extradited or returned to another country, if in consequence he or she is in danger of a death sentence, torture or other treatment violating human dignity.

 • Suomen perustuslaki
  Land:
  Finland

  7 § Oikeus elämään sekä henkikökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. (...) 9 § Liikkumisvapaus (...) Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Land:
  Estonia

  Article 16. Everyone has the right to life. The right to life is protected by the law. No one may be arbitrarily deprived of his or her life.

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Land:
  Estonia

  § 16. Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta.

0 results found

0 results found