eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikkel 2 - Õigus elule

Artikkel 2 - Õigus elule

1. Igaühel on õigus elule.

2. Kedagi ei tohi surma mõista ega hukata.

 • Text:

  1. Käesoleva artikli lõige 1 põhineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 2 lõikel 1, mille sisu on järgmine:
  `1. Igaühe õigust elule kaitstakse seadusega…`
  2. Käesoleva sätte teise lause, mis viitas surmanuhtlusele, asendas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 6 artikli 1 jõustumine, mille sisu on järgmine:
  `Surmanuhtlus tuleb kaotada. Kedagi ei tohi surma mõista ega hukata.`
  Harta artikli 2 lõige 2 põhineb sellel sättel.
  3. Harta artikli 2 sätted vastavad Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni eespool toodud artiklite ja selle protokolli sätetele. Kooskõlas artikli 52 lõikega 3 on neil sama tähendus ja ulatus. Seega tuleb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis esinevaid `negatiivseid` määratlusi käsitleda samuti harta osadena:
  a) Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 2 lõige 2:
  `Elu võtmist ei käsitata käesoleva artikli rikkumisena, kui see tuleneb absoluutsest vajadusest kasutada jõudu:
  a) inimese kaitsmisel õigusvastase vägivalla eest;
  b) seaduslikul vahistamisel või seaduslikult kinni peetud isiku põgenemise vältimiseks;
  c) seaduslikel toimingutel rahutuste või mässu mahasurumiseks.`
  b) Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 6 artikkel 2:
  `Riik võib surmanuhtluse seadustada sõja ajal või vahetu sõjaohu korral toimepandud tegude eest; surmanuhtluse võib mõista üksnes seaduses ettenähtud juhtudel ning kooskõlas selle seaduse sätetega…`.

  Source:
  Euroopa Liidu Teataja C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Käesolevad selgitused valmistati algselt ette Euroopa Liidu põhiõiguste harta koostanud konvendi presiidiumi juhtimisel. Selgitusi ajakohastati Euroopa Konvendi presiidiumi vastutusel, pidades silmas nimetatud konvendi poolt harta tekstis (eelkõige artiklites 51 ja 52) tehtud kohandusi ning liidu õiguse arengut. Kuigi selgitustel endil pole õigusjõudu, on nad harta tõlgendamisel väärtuslikuks vahendiks, mille eesmärk on selgitada harta sätteid.

0 results found

57 results found

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Riik:
  Luxembourg

  Article 18. The death penalty may not be established.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Riik:
  Lithuania

  Article 19. The right to life of a human being shall be protected by law.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Riik:
  Lithuania

  19 straipsnis. Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Riik:
  Latvia

  93. The right to life of everyone shall be protected by law.

 • Latvijas Republikas Satversme
  Riik:
  Latvia

  93. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums.

 • Constitution of the Italian Republic
  Riik:
  Italy

  Art. 27. (...) Death penalty is prohibited

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Riik:
  Italy

  Art. 27. (...) Non è ammessa la pena di morte.

 • Constitution of Ireland
  Riik:
  Ireland

  Article 40.3.2.The State shall, in particular, by its laws protect as best it may from unjust attack and, in the case of injustice done, vindicate the life, person, good name, and property rights of every citizen. Article 40.3.3. The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right. This subsection shall not limit freedom to travel between the State and another state. This subsection shall not limit freedom to obtain or make available, in the State, subject to such conditions as may be laid down by law, information relating to services lawfully available in another state.

 • Magyarország Alaptörvénye
  Riik:
  Hungary

  II. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Riik:
  Hungary

  Article II (Freedom and Responsibility) Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment of conception.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Riik:
  Greece

  Article 5 (2) All persons living within the Greek territory shall enjoy full protection of their life, honour and liberty irrespective of nationality, race or language and of religious or political beliefs. Exceptions shall be permitted only in cases provided by international law. Aliens persecuted for acts carried out in defence of their freedom shall not be extradited.(...); Article 7( 3). [...] The death penalty shall not be imposed, except in the cases provided by law for felonies perpetrated in time of war and related thereto [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Riik:
  Greece

  Άρθρο 5 (2). Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας[...] Άρθρο 7 (3). [...]Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν [...]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Riik:
  Germany

  Article 2 (...) (2) Every person shall have the right to life and physical integrity. Freedom of the person shall be inviolable. These rights may be interfered with only pursuant to a law. Article 102 Capital punishment is abolished.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Riik:
  Germany

  Artikel 2 (...) (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Artikel 102 Die Todesstrafe ist abgeschafft.

 • Constitution
  Riik:
  France

  Article 66-1Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

 • Constitution
  Riik:
  France

  Article 66-1No one shall be sentenced to death.

 • Constitution of Finland
  Riik:
  Finland

  Section 7 Right to life, personal liberty and integrity Everyone has the right to life, personal liberty, integrity and security. No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treated in a manner violating human dignity. (...) Section 9 Freedom of movement (...) The right of foreigners to enter Finland and to remain in the country is regulated by an Act. A foreigner shall not be deported, extradited or returned to another country, if in consequence he or she is in danger of a death sentence, torture or other treatment violating human dignity.

 • Suomen perustuslaki
  Riik:
  Finland

  7 § Oikeus elämään sekä henkikökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. (...) 9 § Liikkumisvapaus (...) Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Riik:
  Estonia

  Article 16. Everyone has the right to life. The right to life is protected by the law. No one may be arbitrarily deprived of his or her life.

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Riik:
  Estonia

  § 16. Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta.

0 results found

0 results found