eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Článok 2 - Právo na život

Článok 2 - Právo na život

1. Každý má právo na život.

2. Nikto nesmie byť odsúdený na trest smrti ani popravený.

 • Text:

  1. Odsek 1 tohto článku je založený na prvej vete článku 2 ods. 1 EDĽP, ktorý znie:
  `1. Právo každého na život je chránené zákonom...`
  2. Druhá veta tohto ustanovenia, ktorá sa týka trestu smrti, bola nahradená nadobudnutím platnosti článku 1 Protokolu 6 k EDĽP, ktorý znie:
  `Trest smrti sa zrušuje. Nikoho nemožno na taký trest odsúdiť ani popraviť.`
  Článok 2 ods. 2 charty je založený na tomto ustanovení.
  3. Ustanovenia článku 2 charty zodpovedajú ustanoveniam uvedených článkov EDĽP a jeho protokolov. Majú rovnaký význam a rozsah, v súlade s článkom 52 ods. 3 charty. `Negatívne` vymedzenia, ktoré sa vyskytujú v EDĽP, preto musia byť taktiež považované za súčasť charty:
  a) článok 2 ods. 2 EDĽP:
  `Zbavenie života sa nebude považovať za spôsobené v rozpore s týmto článkom, ak bude vyplývať z použitia sily, ktoré nie je viac než úplne nevyhnutné, pri:
  a) obrane každej osoby proti nezákonnému násiliu;
  b) vykonávaní zákonného zatknutia alebo zabránení úteku osoby zákonne zadržanej;
  c) zákonne uskutočnenej akcii na účely potlačenia nepokojov alebo vzbury.`;
  b) článok 2 Protokolu 6 k EDĽP:
  `Štát môže zákonom ustanoviť trest smrti za činy spáchané v čase vojny alebo bezprostrednej hrozby vojny; tento trest sa uloží iba v prípadoch, ktoré predvída zákon, a v súlade s jeho ustanoveniami...`.

  Source:
  Úradný vestník Európskej únie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Ďalej uvedené vysvetlivky boli pôvodne pripravené pod vedením predsedníctva konventu, ktorý vypracoval návrh Charty základných práv Európskej únie. Boli aktualizované pod vedením predsedníctva Európskeho konventu so zreteľom na úpravy, ktoré urobil tento konvent k textu charty (najmä k článkom 51 a 52), a vývoj práva Únie. Hoci tieto vysvetlivky nie sú ako také právne záväzné, predstavujú cenný nástroj výkladu, ktorý je určený na objasnenie ustanovení charty.

0 results found

57 results found

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Štát:
  Luxembourg

  Article 18. The death penalty may not be established.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Štát:
  Lithuania

  Article 19. The right to life of a human being shall be protected by law.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Štát:
  Lithuania

  19 straipsnis. Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Štát:
  Latvia

  93. The right to life of everyone shall be protected by law.

 • Latvijas Republikas Satversme
  Štát:
  Latvia

  93. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums.

 • Constitution of the Italian Republic
  Štát:
  Italy

  Art. 27. (...) Death penalty is prohibited

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Štát:
  Italy

  Art. 27. (...) Non è ammessa la pena di morte.

 • Constitution of Ireland
  Štát:
  Ireland

  Article 40.3.2.The State shall, in particular, by its laws protect as best it may from unjust attack and, in the case of injustice done, vindicate the life, person, good name, and property rights of every citizen. Article 40.3.3. The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right. This subsection shall not limit freedom to travel between the State and another state. This subsection shall not limit freedom to obtain or make available, in the State, subject to such conditions as may be laid down by law, information relating to services lawfully available in another state.

 • Magyarország Alaptörvénye
  Štát:
  Hungary

  II. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Štát:
  Hungary

  Article II (Freedom and Responsibility) Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment of conception.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Štát:
  Greece

  Article 5 (2) All persons living within the Greek territory shall enjoy full protection of their life, honour and liberty irrespective of nationality, race or language and of religious or political beliefs. Exceptions shall be permitted only in cases provided by international law. Aliens persecuted for acts carried out in defence of their freedom shall not be extradited.(...); Article 7( 3). [...] The death penalty shall not be imposed, except in the cases provided by law for felonies perpetrated in time of war and related thereto [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Štát:
  Greece

  Άρθρο 5 (2). Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας[...] Άρθρο 7 (3). [...]Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν [...]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Štát:
  Germany

  Article 2 (...) (2) Every person shall have the right to life and physical integrity. Freedom of the person shall be inviolable. These rights may be interfered with only pursuant to a law. Article 102 Capital punishment is abolished.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Štát:
  Germany

  Artikel 2 (...) (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Artikel 102 Die Todesstrafe ist abgeschafft.

 • Constitution
  Štát:
  France

  Article 66-1Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

 • Constitution
  Štát:
  France

  Article 66-1No one shall be sentenced to death.

 • Constitution of Finland
  Štát:
  Finland

  Section 7 Right to life, personal liberty and integrity Everyone has the right to life, personal liberty, integrity and security. No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treated in a manner violating human dignity. (...) Section 9 Freedom of movement (...) The right of foreigners to enter Finland and to remain in the country is regulated by an Act. A foreigner shall not be deported, extradited or returned to another country, if in consequence he or she is in danger of a death sentence, torture or other treatment violating human dignity.

 • Suomen perustuslaki
  Štát:
  Finland

  7 § Oikeus elämään sekä henkikökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. (...) 9 § Liikkumisvapaus (...) Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Štát:
  Estonia

  Article 16. Everyone has the right to life. The right to life is protected by the law. No one may be arbitrarily deprived of his or her life.

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Štát:
  Estonia

  § 16. Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta.

0 results found

0 results found