eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Άρθρο 2 - Δικαίωμα στη ζωή

Άρθρο 2 - Δικαίωμα στη ζωή

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη ζωή.

2. Κανείς δεν μπορεί να καταδικασθεί στην ποινή του θανάτου ούτε να εκτελεσθεί.

 • Text:

  1. Η παράγραφος 1 αυτού του άρθρου βασίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, πρώτη φράση, της ΕΣΑΔ που έχει ως εξής:
  `1. Το δικαίωμα εκάστου προσώπου εις την ζωή προστατεύεται υπό του νόμου…`.
  2. Η δεύτερη φράση της εν λόγω διατάξεως, η οποία έχει ως αντικείμενο τη θανατική ποινή, αχρηστεύθηκε με την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 6 που προσαρτάται στην ΕΣΑΔ, το οποίο ορίζει τα εξής:
  `Η ποινή του θανάτου καταργείται. Κανείς δεν μπορεί να καταδικασθεί σε μια τέτοια ποινή, ούτε να υποβληθεί στην εκτέλεσή της`.
  Σε αυτή τη διάταξη βασίζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Χάρτη.
  3. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Χάρτη αντιστοιχούν σε εκείνες των προαναφερθέντων άρθρων της ΕΣΑΔ και του πρόσθετου πρωτοκόλλου. Έχουν την ίδια έννοια και την ίδια εμβέλεια σύμφωνα με το άρθρο [52, παράγραφος 3] του Χάρτη. Επομένως οι `αρνητικοί` ορισμοί που αναφέρονται στην ΕΣΑΔ πρέπει να θεωρούνται ότι αναφέρονται και στο Χάρτη:
  α) άρθρο 2, παράγραφος 2, της ΕΣΑΔ:
  `Ο θάνατος δεν θεωρείται ως επιβαλλόμενος κατά παράβασιν του άρθρου τούτου, εις ας περιπτώσεις θα επήρχετο συνεπεία χρήσεως βίας κατάστασης απολύτως αναγκαίας:
  α) δια την υπεράσπισιν οιουδήποτε προσώπου κατά παρανόμου βίας,
  β) δια την πραγματοποίησιν νομίμου συλλήψεως ή προς παρεμπόδισιν αποδράσεως προσώπου νομίμως κρατουμένου,
  γ) δια την καταστολήν, συμφώνως τω νόμω, στάσεως ή ανταρσίας`.
  β) άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 6 που προσαρτάται στην ΕΣΑΔ:
  `Ένα Κράτος μπορεί να προβλέπει στη νομοθεσία του την ποινή του θανάτου για πράξεις που έχουν τελεσθεί σε καιρό πολέμου ή επικείμενου κινδύνου πολέμου. Μια τέτοια ποινή θα απαγγέλλεται μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία του και σύμφωνα με τις διατάξεις της.`.

  Source:
  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Οι κάτωθι παρατιθέμενες επεξηγήσεις καταρτίσθηκαν αρχικά υπ’ ευθύνη του Προεδρείου της Συνέλευσης που συνέταξε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημερώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, κατόπιν των αναπροσαρμογών που επήλθαν στο κείμενο του Χάρτη από τη Συνέλευση αυτή (ιδίως στα άρθρα 51 και 52) και των εξελίξεων του δικαίου της Ένωσης. Αν και οι επεξηγήσεις αυτές καθαυτές δεν έχουν νομική ισχύ, αποτελούν πολύτιμο εργαλείο ερμηνείας για την εξήγηση των διατάξεων του Χάρτη.

0 results found

57 results found

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Χώρα:
  Luxembourg

  Article 18. The death penalty may not be established.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Χώρα:
  Lithuania

  Article 19. The right to life of a human being shall be protected by law.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Χώρα:
  Lithuania

  19 straipsnis. Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Χώρα:
  Latvia

  93. The right to life of everyone shall be protected by law.

 • Latvijas Republikas Satversme
  Χώρα:
  Latvia

  93. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums.

 • Constitution of the Italian Republic
  Χώρα:
  Italy

  Art. 27. (...) Death penalty is prohibited

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Χώρα:
  Italy

  Art. 27. (...) Non è ammessa la pena di morte.

 • Constitution of Ireland
  Χώρα:
  Ireland

  Article 40.3.2.The State shall, in particular, by its laws protect as best it may from unjust attack and, in the case of injustice done, vindicate the life, person, good name, and property rights of every citizen. Article 40.3.3. The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right. This subsection shall not limit freedom to travel between the State and another state. This subsection shall not limit freedom to obtain or make available, in the State, subject to such conditions as may be laid down by law, information relating to services lawfully available in another state.

 • Magyarország Alaptörvénye
  Χώρα:
  Hungary

  II. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Χώρα:
  Hungary

  Article II (Freedom and Responsibility) Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment of conception.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Χώρα:
  Greece

  Article 5 (2) All persons living within the Greek territory shall enjoy full protection of their life, honour and liberty irrespective of nationality, race or language and of religious or political beliefs. Exceptions shall be permitted only in cases provided by international law. Aliens persecuted for acts carried out in defence of their freedom shall not be extradited.(...); Article 7( 3). [...] The death penalty shall not be imposed, except in the cases provided by law for felonies perpetrated in time of war and related thereto [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Χώρα:
  Greece

  Άρθρο 5 (2). Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας[...] Άρθρο 7 (3). [...]Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν [...]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Χώρα:
  Germany

  Article 2 (...) (2) Every person shall have the right to life and physical integrity. Freedom of the person shall be inviolable. These rights may be interfered with only pursuant to a law. Article 102 Capital punishment is abolished.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Χώρα:
  Germany

  Artikel 2 (...) (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Artikel 102 Die Todesstrafe ist abgeschafft.

 • Constitution
  Χώρα:
  France

  Article 66-1Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

 • Constitution
  Χώρα:
  France

  Article 66-1No one shall be sentenced to death.

 • Constitution of Finland
  Χώρα:
  Finland

  Section 7 Right to life, personal liberty and integrity Everyone has the right to life, personal liberty, integrity and security. No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treated in a manner violating human dignity. (...) Section 9 Freedom of movement (...) The right of foreigners to enter Finland and to remain in the country is regulated by an Act. A foreigner shall not be deported, extradited or returned to another country, if in consequence he or she is in danger of a death sentence, torture or other treatment violating human dignity.

 • Suomen perustuslaki
  Χώρα:
  Finland

  7 § Oikeus elämään sekä henkikökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. (...) 9 § Liikkumisvapaus (...) Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Χώρα:
  Estonia

  Article 16. Everyone has the right to life. The right to life is protected by the law. No one may be arbitrarily deprived of his or her life.

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Χώρα:
  Estonia

  § 16. Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta.

0 results found

0 results found