eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

2 artikla- Oikeus elämään

2 artikla- Oikeus elämään

1. Jokaisella on oikeus elämään.

2. Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä teloittaa.

 • Text:

  1. Artiklan 1 kohta perustuu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen, joka kuuluu seuraavasti:
  `1. Jokaisen oikeus elämään on suojattava laissa.`
  2. Tämän määräyksen toinen virke, joka koskee kuolemanrangaistusta, on korvattu voimaan tulleella Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudennella lisäpöytäkirjalla, jonka 1 artiklassa todetaan:
  `Kuolemanrangaistus on poistettava. Ketään ei saa tuomita tällaiseen rangaistukseen, eikä tällaista rangaistusta saa panna täytäntöön.`
  Perusoikeuskirjan 2 artiklan 2 kohta perustuu tähän määräykseen.
  3. Perusoikeuskirjan 2 artiklan määräykset vastaavat edellä mainittujen Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan artiklojen määräyksiä. Perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohdan mukaisesti niillä on sama merkitys ja kattavuus. Näin ollen yleissopimuksessa olevien `negatiivisten` määritelmien on katsottava sisältyvän myös perusoikeuskirjaan:
  a) Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan 2 kohta:
  `Elämän riistämistä ei voida katsoa tämän artiklan vastaiseksi teoksi silloin, kun se seuraa voimankäytöstä, joka on ehdottoman välttämätöntä:
  a) kenen hyvänsä puolustamiseksi laittomalta väkivallalta;
  b) laillisen pidätyksen suorittamiseksi tai laillisen vapaudenriiston kohteeksi joutuneen henkilön paon estämiseksi;
  c) mellakan tai kapinan kukistamiseksi laillisin toimin.`
  b) Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan 2 artikla:
  `Valtio voi lainsäädännössään määrätä kuolemanrangaistuksen sodan tai sen välittömän uhan aikana tehdyistä teoista. Tällaista rangaistusta käytetään ainoastaan laissa määrätyissä tilanteissa ja sen määräysten mukaisesti.`

  Source:
  Euroopan unionin virallinen lehti C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Nämä selitykset on alun perin laatinut Euroopan unionin perusoikeuskirjan valmistelukunnan puheenjohtajisto. Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtajisto on saattanut ne ajan tasalle tämän valmistelukunnan perusoikeuskirjaan tekemien tekstimuutosten (erityisesti 51 ja 52 artikla) ja unionin oikeuden myöhemmän kehittymisen perusteella. Vaikka niillä ei sellaisenaan ole oikeudellista merkitystä, ne ovat arvokas tulkinnan väline, jonka tarkoituksena on selventää perusoikeuskirjan määräyksiä.

0 results found

57 results found

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Maa:
  Luxembourg

  Article 18. The death penalty may not be established.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Maa:
  Lithuania

  Article 19. The right to life of a human being shall be protected by law.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Maa:
  Lithuania

  19 straipsnis. Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Maa:
  Latvia

  93. The right to life of everyone shall be protected by law.

 • Latvijas Republikas Satversme
  Maa:
  Latvia

  93. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums.

 • Constitution of the Italian Republic
  Maa:
  Italy

  Art. 27. (...) Death penalty is prohibited

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Maa:
  Italy

  Art. 27. (...) Non è ammessa la pena di morte.

 • Constitution of Ireland
  Maa:
  Ireland

  Article 40.3.2.The State shall, in particular, by its laws protect as best it may from unjust attack and, in the case of injustice done, vindicate the life, person, good name, and property rights of every citizen. Article 40.3.3. The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right. This subsection shall not limit freedom to travel between the State and another state. This subsection shall not limit freedom to obtain or make available, in the State, subject to such conditions as may be laid down by law, information relating to services lawfully available in another state.

 • Magyarország Alaptörvénye
  Maa:
  Hungary

  II. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Maa:
  Hungary

  Article II (Freedom and Responsibility) Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment of conception.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Maa:
  Greece

  Article 5 (2) All persons living within the Greek territory shall enjoy full protection of their life, honour and liberty irrespective of nationality, race or language and of religious or political beliefs. Exceptions shall be permitted only in cases provided by international law. Aliens persecuted for acts carried out in defence of their freedom shall not be extradited.(...); Article 7( 3). [...] The death penalty shall not be imposed, except in the cases provided by law for felonies perpetrated in time of war and related thereto [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Maa:
  Greece

  Άρθρο 5 (2). Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας[...] Άρθρο 7 (3). [...]Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν [...]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Maa:
  Germany

  Article 2 (...) (2) Every person shall have the right to life and physical integrity. Freedom of the person shall be inviolable. These rights may be interfered with only pursuant to a law. Article 102 Capital punishment is abolished.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Maa:
  Germany

  Artikel 2 (...) (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Artikel 102 Die Todesstrafe ist abgeschafft.

 • Constitution
  Maa:
  France

  Article 66-1Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

 • Constitution
  Maa:
  France

  Article 66-1No one shall be sentenced to death.

 • Constitution of Finland
  Maa:
  Finland

  Section 7 Right to life, personal liberty and integrity Everyone has the right to life, personal liberty, integrity and security. No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treated in a manner violating human dignity. (...) Section 9 Freedom of movement (...) The right of foreigners to enter Finland and to remain in the country is regulated by an Act. A foreigner shall not be deported, extradited or returned to another country, if in consequence he or she is in danger of a death sentence, torture or other treatment violating human dignity.

 • Suomen perustuslaki
  Maa:
  Finland

  7 § Oikeus elämään sekä henkikökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. (...) 9 § Liikkumisvapaus (...) Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Maa:
  Estonia

  Article 16. Everyone has the right to life. The right to life is protected by the law. No one may be arbitrarily deprived of his or her life.

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Maa:
  Estonia

  § 16. Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta.

0 results found

0 results found