eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 2 - Het recht op leven

Artikel 2 - Het recht op leven

1. Eenieder heeft recht op leven.

2. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.

 • Text:

  1. Lid 1 van dit artikel is gebaseerd op artikel 2, lid 1, eerste zin, van het EVRM, die als volgt luidt:
  `1. Het recht van eenieder op leven wordt beschermd door de wet ...`.
  2. De tweede zin van deze bepaling, die over de doodstraf gaat, is vervallen als gevolg van de inwerkingtreding van het Zesde Protocol bij het EVRM. Artikel 1 daarvan luidt als volgt:
  `De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld.`.
  Artikel 2, lid 2, van het Handvest is opgesteld op basis van laatstgenoemde bepaling.
  3. De bepalingen van artikel 2 van het Handvest1 corresponderen met die van voornoemde artikelen van het EVRM en van het aanvullend Protocol. Overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Handvest hebben zij dezelfde inhoud en reikwijdte. Derhalve moeten de `negatieve` definities die in het EVRM staan, worden geacht eveneens in het Handvest te staan:
  a) artikel 2, lid 2, van het EVRM:
  `De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld dat absoluut noodzakelijk is:
  a) ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
  b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;
  c) teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.`;
  b) artikel 2 van het Zesde Protocol bij het EVRM:
  `Een staat kan bepalingen in zijn wetgeving opnemen waarin is voorzien in de doodstraf voor feiten, begaan in tijd van oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging; een dergelijke straf wordt alleen ten uitvoer gelegd in de gevallen die zijn neergelegd in de wet, en in overeenstemming met de bepalingen daarvan ...`.

  Source:
  Publicatieblad van de Europese Unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Deze toelichtingen werden oorspronkelijk opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Conventie die het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft opgesteld. Zij zijn bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie, in het licht van de wijzigingen die door laatstgenoemde Conventie in het Handvest zijn aangebracht (met name in artikel 51 en 52) en van verdere ontwikkelingen in het recht van de Unie. Hoewel zij op zich geen juridische waarde hebben, vormen zij een waardevol hulpmiddel voor de interpretatie, bedoeld om de bepalingen van het Handvest te verduidelijken.

0 results found

57 results found

 • The Constitution of the Republic of Cyprus
  Land:
  Cyprus

  Article 7
  1. Every person has the right to life and corporal integrity.
  2. [Deleted]
  3. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary -
  (a) in defence of person or property against the infliction of aproportionate and otherwise unavoidable and irreparable evil;
  (b) in order to effect an arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;
  (c) in action taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.

 • Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Land:
  Cyprus

  ΑΡΘΡΟΝ 7
  1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ζωής και σωματικής ακεραιότητος.
  2. [Διαγράφηκε].
  3. Η αποστέρησης της ζωής δεν θεωρείται παράβασις του παρόντος άρθρου, οσάκις προέρχεται εκ της χρήσεως της απολύτως αναγκαίας βίας, ότε και όπως ο νόμος ορίζη:
  (α) επί αμύνης προσώπου ή περιουσίας προς αποτροπήν αναλόγου και άλλως αναποτρέπτου και ανεπανορθώτου κακού,
  (β) προς διενέργειαν συλλήψεως ή προς παρεμπόδισιν αποδράσεως προσώπου νομίμως κρατουμένου,
  (γ) επί πράξεως γενομένης προς σκοπόν καταστολής ταραχών ή στάσεως.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Land:
  Bulgaria

   Article 28 Everyone shall have the right to life. Any attempt upon a human life shall be punished as a most severe crime.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Land:
  Bulgaria

  Чл. 28 Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

 • De Belgische Grondwet
  Land:
  Belgium

   Artikel 14bisDe doodstraf is afgeschaft.Artikel 18De burgerlijke dood is afgeschaft; hij kan niet opnieuw worden ingevoerd.

 • La Constitution Belge
  Land:
  Belgium

   Article 14bisLa peine de mort est abolie.Article 18La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.

 • The Belgian Constitution
  Land:
  Belgium

   Article 14bisCapital punishment is abolished.Article 18Civil death is abolished; it cannot be re-introduced.

 • 13. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Land:
  Austria

  Artikel 1 Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.

 • 13th Additional Protocol to the European Convention on Human Rights (ECHR)
  Land:
  Austria

  Article 1 The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed.

 • 6. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Land:
  Austria

  Artikel 1 Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.

 • 6th Additional Protocol to the European Convention on Human Rights (ECHR)
  Land:
  Austria

  Article 1 The death penalty shall be abolished. No-one shall be condemned to such penalty or executed.

 • Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
  Land:
  Austria

  Artikel 85 Die Todesstrafe ist abgeschafft.

 • Constitution of the Republic of Austria
  Land:
  Austria

  Article 85 Capital punishment is abolished.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Land:
  Austria

  Artikel 2 (1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.

 • Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 1919
  Land:
  Austria

  Artikel 63 Österreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Österreichs ohne Unterschied der Geburt, Staatsangehörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu gewähren.

 • The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Land:
  Austria

  Article 2 1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

 • Treaty of Saint-Germain-en-Laye from 10 September 1919
  URL:
  Treaty of Saint-Germain-en-Laye from 10 September 1919
  Land:
  Austria

  Article 63 Austria undertakes to assure full and complete protection of life and liberty to all inhabitants of Austria without distinction of birth, nationality, language, race or religion.

0 results found

0 results found