eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

2. cikk- Az élethez való jog

2. cikk- Az élethez való jog

(1) Minden embernek joga van az élethez.

(2) Senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni.

 • Text:

  1. E cikk (1) bekezdése az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (Emberi Jogok Európai Egyezménye – EJEE) 2. cikke (1) bekezdésének első mondatán alapul, amelynek szövege a következő:
  `1. Törvény védi mindenkinek az élethez való jogát. ...`
  2. A rendelkezés halálbüntetésre vonatkozó második mondata hatályát vesztette az EJEE hatodik kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikke hatálybalépésével, amelynek szövege a következő:
  `A halálbüntetést el kell törölni. Senkit sem lehet halálbüntetésre ítélni, sem kivégezni.`
  A Charta 2. cikkének (2) bekezdése ezen a rendelkezésen alapul.
  3. A Charta 2. cikkének rendelkezései megfelelnek az EJEE és kiegészítő jegyzőkönyvei fenti cikkeinek. Tartalmuk és terjedelmük – a Charta 52. cikkének (3) bekezdése értelmében – megegyezik. Erre figyelemmel az EJEE-ben megjelenő `negatív` meghatározást úgyszintén a Charta alkotórészének kell tekinteni:
  a) Az EJEE 2. cikke (2) bekezdésének szövege a következő:
  `Az élettől való megfosztást nem lehet e cikk megsértéseként elkövetettnek tekinteni akkor, ha az a feltétlenül szükségesnél nem nagyobb erőszak alkalmazásából ered:
  a) személyek jogtalan erőszakkal szembeni védelme érdekében;
  b) törvényes letartóztatás foganatosítása vagy a törvényesen fogva tartott személy szökésének megakadályozása érdekében;
  c) zavargás vagy felkelés elfojtása céljából törvényesen tett intézkedés esetén.`
  b) Az EJEE hatodik kiegészítő jegyzőkönyvének 2. cikke a következő:
  `Egy állam törvényhozása rendelkezhet halálbüntetésről háború idején vagy háború közvetlen veszélye idején; a halálbüntetést ez esetben is csak e törvényhozás által megszabott esetekben és előírt rendelkezéseknek megfelelően lehet alkalmazni. ...`

  Source:
  Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Az alábbi magyarázatok eredetileg az Európai Unió Alapjogi Chartáját kidolgozó Konvent elnökségének irányításával kerültek megfogalmazásra. A magyarázatok naprakésszé tétele az Európai Konvent elnökségének felelőssége mellett, az elnökségnek a Charta szövegéhez (nevezetesen az 51. és 52. cikkéhez) tett kiigazításainak megfogalmazása, valamint az uniós jog további fejlődése fényében történt. Bár a magyarázatok nem bírnak jogi erővel, az értelmezés értékes eszközei, amelyek célja a Charta rendelkezéseinek megvilágítása.

0 results found

57 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Ország:
  Czechia

  Article 6 (1) Everyone has the right to life. Human life is worthy of protection even before birth. (2) Nobody may be deprived of her life. (3) The death penalty is prohibited. (4) Deprivation of life is not inflicted in contravention of this Article if it occurs in connection with conduct which is not criminal under the law.

 • Listina základních práv a svobod
  Ország:
  Czechia

  Článek 6 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. (2) Nikdo nesmí být zbaven života. (3) Trest smrti se nepřipouští. (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.

 • ECHR provisions of article 2 and Protocols 6 and 13
  URL:
  Ország:
  United Kingdom

  ECHR provisions of article 2 and Protocols 6 and 13 have been incorporated into UK law by the Human Rights Act 1998.

 • Human Rights Act 1998
  Ország:
  United Kingdom

  See ECHR provisions of Article 2 which have been incorporated into UK law by the Human Rights Act 1998. Schdule 1, Article 2. Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary: (a) in defence of any person from unlawful violence; (b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained; (c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.

 • Instrument of Government
  Ország:
  Sweden

  Chapter 2 - Fundamental rights and freedoms: Article 4 There shall be no capital punishment.

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Ország:
  Sweden

  2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 4 § Dödsstraff får icke förekomma.

 • Constitutión Española
  Ország:
  Spain

  Artículo 15 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

 • Constitution of the Kingdom of Spain
  Ország:
  Spain

  Article 15 Everyone has the right to life and to physical and moral integrity, and under no circumstances may be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or treatment. Death penalty is hereby abolished, except as provided for by military criminal law in times of war.

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  Ország:
  Slovenia

  Article 17 Human life is inviolable. There is no capital punishment in Slovenia.

 • Ustava Republike Slovenije
  Ország:
  Slovenia

  17. člen Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.

 • Constitution of the Slovak Republic
  Ország:
  Slovakia

  Article 15 (1) Everyone has the right to life. Human life is worth of protection even before birth.(2) No one shall be deprived of life. (3) Capital punishment is not permitted. (4) It is not violation of rights under this article, if someone is deprived of life as a result of an action that is not deemed criminal under the law.

 • Ústava Slovenskej republiky
  Ország:
  Slovakia

  Čl. 15(1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. (2) Nikto nesmie byť pozbavený života. (3) Trest smrti sa nepripúšťa. (4) Podľa tohto článku nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné.

 • Constituția României
  Ország:
  Romania

  Articolul 22(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.(3) Pedeapsa cu moartea este interzisa.

 • Constitution of Romania
  Ország:
  Romania

   Article 22(1) The right to life, as well as the right to physical and mental integrity of person are guaranteed. (3) The death penalty is prohibited.

 • Constituição da República Portuguesa
  Ország:
  Portugal

  Artigo 24.º (Direito à vida) 1. A vida humana é inviolável. 2. Em caso algum haverá pena de morte.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Ország:
  Portugal

  Article 24 (Right to life) (1) Human life is inviolable. (2) In no case shall there be the death penalty.

 • Constitution of the Republic of Poland
  Ország:
  Poland

  Article 38 The Republic of Poland shall ensure the legal protection of the life of every human being.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Ország:
  Poland

  Art. 38 Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

 • Constitution of Malta
  Ország:
  Malta

  Article 331) No person shall intentionally be deprived of his life save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence under the law of Malta of which he has been convicted.(2) Without prejudice to any liability for a contravention of any other law with respect to the use of force in such cases as are hereinafter mentioned, a person shall not be regarded as having been deprived of his life in contravention of this section if he dies as the result of the use of force to such extent as is reasonably justifiable in the circumstances of the case -- (a) for the defence of any person from violence or for the defence of property; (b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained; (c) for the purpose of suppressing a riot, insurrection or mutiny; or (d) in order to prevent the commission by that person of a criminal offence, or if he dies as the result of a lawful act of war.

 • Constitution du Grand Duche de Luxembourg
  Ország:
  Luxembourg

  Article 18. La peine de mort ne peut être établie.

0 results found

2 results found