You are here:

16. cikk - A vállalkozás szabadsága

A vállalkozás szabadságát, az uniós joggal és a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban, el kell ismerni.

    Text:

    E cikk a Bíróság ítélkezési gyakorlatán alapul, amely elismerte a kereskedelmi és gazdasági tevékenység gyakorlásának szabadságát (lásd a 4/73. sz. Nold-ügyben 1974. május 14-én hozott ítéletet [EBHT 1974., 491. o., indokolás: 14. pont] és a 230/78. sz. SpA Eridania és társai ügyben 1979. szeptember 27-én hozott ítéletet [EBHT 1979., 2749. o., indokolás: 20. és 31. pont]), valamint a szerződési szabadságot (lásd, többek között, a 151/78. sz. Sukkerfabriken Nykøbing-ügyben hozott ítéletet [EBHT 1979., 1. o., indokolás: 19. pont] és a C-240/97. sz. Spanyolország kontra Bizottság ügyben 1999. október 5-én hozott ítéletet [EBHT 1999., I-6571. o., indokolás: 99. pont]), továbbá az Európai Unió működéséről szóló szerződés 119. cikkének (1) és (3) bekezdésén, amely elismeri a szabad versenyt. Természetesen e jogot az uniós jog és a nemzeti jogszabályok tiszteletben tartásával kell gyakorolni. E jog a Charta 52. cikkének (1) bekezdésében meghatározott korlátozásoknak vethető alá.

    Source:
    Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 303/17 - 14.12.2007

    Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
    Az alábbi magyarázatok eredetileg az Európai Unió Alapjogi Chartáját kidolgozó Konvent elnökségének irányításával kerültek megfogalmazásra. A magyarázatok naprakésszé tétele az Európai Konvent elnökségének felelőssége mellett, az elnökségnek a Charta szövegéhez (nevezetesen az 51. és 52. cikkéhez) tett kiigazításainak megfogalmazása, valamint az uniós jog további fejlődése fényében történt. Bár a magyarázatok nem bírnak jogi erővel, az értelmezés értékes eszközei, amelyek célja a Charta rendelkezéseinek megvilágítása.

46 results found

  • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
    URL:
    Charter of Fundamental Rights and Freedoms
    Country:
    Czechia

    Article 26 (1) Everybody has the right to the free choice of her profession and the training for that profession, as well as the right to engage in enterprise and pursue other economic activity. (2) Conditions and limitations may be set by law upon the right to engage in certain professions or activities.

  • Czech Labour Code No.262/2006 Coll.
    URL:
    Czech Labour Code No.262/2006 Coll.
    Country:
    Czechia
  • Listina základních práv a svobod
    URL:
    Listina základních práv a svobod
    Country:
    Czechia

    Článek 26 (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. 

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
    URL:
    Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
    Country:
    Czechia
  • Constitutión Española
    URL:
    Constitutión Española
    Country:
    Spain

    Artículo 38 Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

  • Constitution of the Kingdom of Spain
    URL:
    Constitution of the Kingdom of Spain
    Country:
    Spain

    Section 38 Free enterprise is recognized within the framework of a market economy. The public authorities guarantee and protect its exercise and the safeguarding of productivity in accordance with the demands of the general economy and, as the case may be, of economic planning.

  • Constitution of the Republic of Slovenia
    URL:
    Constitution of the Republic of Slovenia
    Country:
    Slovenia

    Article 74 Free economic initiative shall be guaranteed.The conditions for establishing commercial organisations shall be established by law. Commercial activities may not be pursued in a manner contrary to the public interest.Unfair competition practices and practices which restrict competition in a manner contrary to the law are prohibited.

  • Ustava Republike Slovenije
    URL:
    Ustava Republike Slovenije
    Country:
    Slovenia

    74. člen Gospodarska pobuda je svobodna. Zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij. Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco.

  • Constitution of the Slovak Republic
    URL:
    Constitution of the Slovak Republic
    Country:
    Slovakia

    Article 35 (1) Everyone has the right to a free choice of profession and to appropriate training, as well as the right to conduct entrepreneurial or other gainful activity. (2) Conditions and restrictions with regard to the execution of certain professions or activities may be laid down by law. (...)

  • Ústava Slovenskej republiky
    URL:
    Ústava Slovenskej republiky
    Country:
    Slovakia

    Čl. 35 (1) Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. (2) Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností. (…).

  • Constituția României
    URL:
    Constituția României
    Country:
    Romania

    Articolul 41(1) Dreptul la munca nu poate fi îngradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera. Articolul 45Accesul liber al persoanei la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora în conditiile legii sunt garantate.

  • Constitution of Romania
    URL:
    Constitution of Romania
    Country:
    Romania

    Article 41(1) The right to work shall not be restricted. Everyone has a free choice of his/her profession, trade or occupation, as well as work place. Article 45Free access of persons to an economic activity, free enterprise, and their exercise under the law shall be guaranteed.

  • Constituição da República Portuguesa
    URL:
    Constituição da República Portuguesa
    Country:
    Portugal

    Artigo 61.º (Iniciativa privada, cooperativa e autogestionária) 1. A iniciativa económica privada exerce-se livremente nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral. 2. A todos é reconhecido o direito à livre constituição de cooperativas, desde que observados os princípios cooperativos. 3. As cooperativas desenvolvem livremente as suas actividades no quadro da lei e podem agrupar-se em uniões, federações e confederações e em outras formas de organização legalmente previstas. 4 A lei estabelece as especificidades organizativas das cooperativas com participação pública. 5. É reconhecido o direito de autogestão, nos termos da lei.

  • Constitution of the Portuguese Republic
    URL:
    Constitution of the Portuguese Republic
    Country:
    Portugal

    Article 61 (Private enterprise, cooperatives and work management) (1) Private economic enterprise shall be undertaken freely within the overall frameworks laid down by this Constitution and the law and with regard for the general interest. (2) Everyone shall possess the right to freely form cooperatives, subject to compliance with cooperative principles. (3) Cooperatives shall pursue their activities freely within the overall framework laid down by law and may group themselves together in unions, federations and confederations and other forms of organisation provided for by law. (4) The law shall lay down the specific organisational requirements for cooperatives in which the state or any public body possesses an interest. (5) There shall be the right to worker management, as laid down by law.

  • Constitution of the Republic of Poland
    URL:
    Constitution of the Republic of Poland
    Country:
    Poland

    Article 65.1. Everyone shall have the freedom to choose and to pursue his occupation and to choose his place of work. Exceptions shall be specified by statute. (...)

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
    URL:
    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
    Country:
    Poland

    Art. 65. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. (...)

  • Constitution of Malta
    URL:
    Constitution of Malta
    Country:
    Malta

    Article 18The State shall encourage private economic enterprise. Article 19The State shall provide for the protection and development of artisan trades.

  • Constitution du Grand Duche de Luxembourg
    URL:
    Constitution du Grand Duche de Luxembourg
    Country:
    Luxembourg

    Article 11.(6) La liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi. (...)

  • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
    URL:
    Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
    Country:
    Luxembourg

    Article 11.(6) The freedom of commerce and industry, the exercise of liberal professions and of agricultural labor are guaranteed, save for the restrictions established by the law. (...)

  • Constitution of the Republic of Lithuania
    URL:
    Constitution of the Republic of Lithuania
    Country:
    Lithuania

    Article 46. The economy of Lithuania shall be based on the right of private ownership, freedom of individual economic activity, and economic initiative. The State shall support economic efforts and initiative that are useful to society. The State shall regulate economic activity so that it serves the general welfare of the Nation. The law shall prohibit the monopolisation of production and the market, and shall protect freedom of fair competition. The State shall defend the interests of the consumer. Article 48. Everyone may freely choose a job or business, and shall have the right to have proper, safe, and healthy conditions at work, as well as to receive fair pay for work and social security in the event of unemployment.

1 results found

  • Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 24 (2017) on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities
    URL:
    (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 24)

    ‘4. In certain jurisdictions, individuals enjoy direct recourse against business entities for violations of economic, social and cultural rights, whether in order to impose on such private entities (negative) duties to refrain from certain courses of conduct or to impose (positive) duties to adopt certain measures or to contribute to the fulfilment of such rights.16 There are also a large number of domestic laws designed to protect specific economic, social and cultural rights, that apply directly to business entities, such as in the areas of non-discrimination, health-care provision, education, the environment, employment relations and consumer safety. 5. In addition, under international standards, business entities are expected to respect Covenant rights regardless of whether domestic laws exist or are fully enforced in practice.17 The present general comment therefore also seeks to assist the corporate sector in discharging their human rights obligations and assuming their responsibilities, thus mitigating any reputational risks that may be associated with violations of Covenant rights within their sphere of influence.‘

2 results found