Publication date: 13 June 2019 New language versions: BG, DE, EL, FR, RO 02 July 2020

Kinderen zonder ouderlijke zorg die in een andere dan hun eigen EU-lidstaat worden aangetroffen

Kinderen zonder ouderlijke zorg die in een andere dan hun eigen EU-lidstaat worden aangetroffen is bedoeld om de respons van alle actoren op het gebied van kinderbescherming te versterken. De bescherming van deze meisjes en jongens is van het grootste belang en is een plicht van de EUlidstaten die voortvloeit uit het internationale en Europese rechtskader. In de gids staan minderjarige slachtoffers van mensenhandel en kinderen die risico lopen centraal. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een van de acties van de mededeling ter intensivering van de inspanningen van de EU om mensenhandel te voorkomen (2017), rekening houdend met geconstateerde patronen, onder meer wat betreft het genderspecifieke karakter van het misdrijf.

Overzicht

Aan de hand van tien acties biedt de gids praktische handreikingen voor de identificatie, doorverwijzing en ondersteuning van kinderen en uitleg bij de uitvoering van bepaalde beginselen, zoals het recht van het kind om te worden gehoord en de vaststelling van een duurzame oplossing die in het belang van het kind is. De gids bevat praktische informatie om de nationale en transnationale samenwerking binnen de EU te verbeteren, en over de ondersteuning die EUagentschappen kunnen bieden, bijvoorbeeld om een einde te maken aan de straffeloosheid die kinderhandel in stand houdt. Deze richtsnoeren kunnen nuttig zijn voor professionals, zoals rechtshandhavings- en gerechtelijke autoriteiten, maatschappelijk werkers, gezondheidswerkers, kinderbeschermingsfunctionarissen, voogden, rechters, advocaten en op grond van de Brussel II bis-verordening opgerichte centrale autoriteiten, maar ook voor autoriteiten die procedures en protocollen opstellen. Door de samenwerking binnen de EU te versterken en bij alle betrokkenen een op de grondrechten gebaseerde benadering te bevorderen, zullen van ouderlijke zorg verstoken kinderen – met inbegrip van minderjarige slachtoffers van mensenhandel – beter worden beschermd en wordt bijgedragen aan een doeltreffendere preventie.

Related