13
June
2019
New language versions: ES, HU, IT, NL, PL
15 September 2020

Vanemliku hoolitsuseta lapsed, kes leitakse ELi liikmesriigist, mis ei ole nende päritoluliikmesriik

Juhendi „Vanemliku hoolitsuseta lapsed, kes leitakse ELi liikmesriigist, mis ei ole nende
päritoluliikmesriik“ eesmärk on tõhustada kõigi lastekaitsega tegelevate üksuste tegevust. Selliste
tüdrukute ja poiste kaitsmine on väga tähtis. See on ka ELi liikmesriikide kohustus, mis tuleneb
rahvusvahelisest ja Euroopa õigusraamistikust. Juhendis pööratakse eritähelepanu inimkaubanduse
lapsohvritele ja ohus olevatele lastele ning sellega viiakse ellu meede, mis nähti ette 2017. aasta
teatises inimkaubanduse vastaste ELi meetmete tugevdamise kohta, võttes arvesse kindlakstehtud
mustreid, sealhulgas kuritegevuse soolist eripära.
Ülevaade

Juhendis kirjeldatud 10 tegevuse kaudu antakse praktilisi soovitusi laste tuvastamiseks, suunamiseks ja toetamiseks ning selgitatakse, kuidas rakendada selliseid põhimõtteid nagu lapse õigus avaldada arvamust ja kuidas lähtuda püsiva lahenduse kindlaksmääramisel lapse parimatest huvidest. Juhend sisaldab praktilist teavet riigisisese ja riikidevahelise koostöö tugevdamiseks ELis, samuti teavet abi kohta, mida saavad pakkuda asjaomased ELi ametid, sealhulgas lastega kaubitsemist soodustava karistamatuse vastu võitlemiseks. Juhend võib olla kasulik sellistele spetsialistidele nagu õiguskaitse- ja õigusasutuste töötajad, sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad, lastekaitsetöötajad, eestkostjad, kohtunikud, advokaadid ja Brüsseli IIa määruse kohaste keskasutuste töötajad, aga ka menetlusi ja protokolle kavandatavatele ametiasutustele. Koostöö tugevdamine ja kõigi asjaosaliste seas põhiõigustest lähtuva tegutsemise edendamine ELis tugevdab kõigi vanemliku hoolitsuseta laste, sealhulgas inimkaubanduse lapsohvrite kaitset ning aitab kaasa ennetavale tegevusele.