13
June
2019
New language versions: ES, HU, IT, NL, PL
15 September 2020

Barn utan föräldraomsorg som påträffas i ett annat EU-land än det egna

Syftet med handboken Barn utan föräldraomsorg som påträffas i ett annat EU-land än det egna är
att stärka alla relevanta aktörers insatser när det gäller skyddet av barn. Att skydda dessa flickor
och pojkar är av största vikt och något som EU-länderna är skyldiga att göra enligt rättsakter
på både internationell och europeisk nivå. Handboken fokuserar bland annat på barn som fallit
offer för människohandel eller är i riskzonen och förverkligar därmed en av åtgärderna i 2017 års
meddelande om ökade insatser på EU-nivå mot människohandel, samt tar hänsyn till konstaterade
mönster, bl.a. brottens könsspecifika karaktär.
Översikt

Handboken innehåller 10 åtgärder som ger praktiska förslag på hur barn kan identifieras, slussas vidare och stödjas. Den beskriver utförligt hur principerna om exempelvis barnets rätt att höras kan tillämpas och hur barnets intressen kan tillvaratas i beslut om en varaktig lösning. Handboken innehåller praktisk information för att förbättra samarbetet inom och mellan länder i EU och om det stöd som relevanta EU-organ kan ge, bland annat för att motverka den straffrihet som underblåser människohandel med barn. Handboken kan vara användbar för till exempel brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, socialarbetare, hälso- och sjukvårdspersonal, barnskyddstjänstemän, förmyndare, domare, advokater eller de centralmyndigheter som inrättats enligt Bryssel IIaförordningen, men även för myndigheter som fastställer förfaranden och protokoll. Ett utökat samarbete inom EU och ett synsätt där de grundläggande rättigheterna står i fokus för alla inblandade aktörer stärker skyddet för alla barn som står utan föräldraomsorg, däribland barn som fallit offer för människohandel, och förbättrar det preventiva arbetet.