13
June
2019

Djeca bez roditeljske skrbi pronađena u drugoj državi članici EU-a

Cilj je vodiča Djeca bez roditeljske skrbi pronađena u drugoj državi članici EU-a povećati mogućnosti
reakcije svih relevantnih strana u pogledu zaštite djece. Zaštita tih djevojčica i dječaka presudna
je i predstavlja obvezu država članica EU-a koja proizlazi iz međunarodnog i europskog pravnog
okvira. U središtu su pozornosti vodiča djeca žrtve trgovanja ljudima i djeca koja su izložena riziku
te provedba mjera opisanih u Komunikaciji iz 2017. o jačanju mjera EU-a protiv trgovanja ljudima.
Pritom se u obzir uzimaju utvrđeni obrasci, uključujući one povezane sa spolnom dimenzijom
kaznenih djela.