13
June
2019
New language versions: ES, HU, IT, NL, PL
15 September 2020

Deti bez rodičovskej starostlivosti nachádzajúce sa v inom členskom štáte EÚ, ako je ich vlastný

Cieľom príručky Deti bez rodičovskej starostlivosti nachádzajúce sa v inom členskom štáte EÚ, ako
je ich vlastný, je posilniť schopnosť reagovať všetkých príslušných subjektov v oblasti ochrany detí.
Ochrana týchto dievčat a chlapcov je prvoradou povinnosťou členských štátov EÚ, ktorá vyplýva
z medzinárodného a európskeho právneho rámca. Táto príručka sa zameriava na detské obete
obchodovania s ľuďmi a ohrozené deti, čím sa realizuje opatrenie stanovené v Oznámení o posilnení
opatrení EÚ zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2017, a zohľadňuje určené
charakteristiky, a to aj s ohľadom na rodovú špecifickosť tejto trestnej činnosti.
Prehľad

Prostredníctvom súboru „10 opatrení“ poskytuje príručka praktické návrhy, ako identifikovať, postúpiť a podporovať deti, vysvetľuje, ako uplatňovať zásady, ako je právo dieťaťa na vypočutie, ako aj zabezpečiť jeho najlepší záujem pri rozhodovaní o trvalom riešení. Príručka poskytuje praktické informácie na zlepšenie vnútroštátnej a nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ a o podpore, ktorú môžu poskytnúť príslušné agentúry EÚ, vrátane boja proti beztrestnosti, ktorá stimuluje obchodovanie s deťmi. Túto príručku môžu využívať odborní pracovníci, ako sú orgány presadzovania práva a súdne orgány, sociálni pracovníci, zdravotnícki pracovníci, úradníci v oblasti ochrany detí, opatrovníci, sudcovia, právnici alebo ústredné orgány zriadené podľa nariadenia Brusel IIa, ale aj orgány, ktoré stanovujú postupy a protokoly. Posilnenie spolupráce v rámci EÚ a presadzovanie prístupu všetkých zúčastnených strán, ktoré je založené na základných právach, posilní ochranu všetkých detí bez rodičovskej starostlivosti vrátane detských obetí obchodovania s ľuďmi a prispeje k úsiliu o predchádzanie týmto javom.