Publication date: 13 June 2019 New language versions: BG, DE, EL, FR, RO 02 July 2020

Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej znajdujące się w innym państwie członkowskim UE niż ich własne

Podręcznik Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej znajdujące się w innym państwie członkowskim UE niż ich własne ma na celu wzmocnienie reakcji wszystkich podmiotów zaangażowanych w ochronę dzieci. Ochrona tych dziewcząt i chłopców ma nadrzędne znaczenie i jest wynikającym z międzynarodowych i europejskich ram prawnych obowiązkiem państw członkowskich UE. W podręczniku skoncentrowano się na dzieciach będących ofiarami handlu ludźmi i dzieciach zagrożonych, wdrażając działanie określone w komunikacie z 2017 r. w sprawie nasilenia działań UE wymierzonych przeciwko handlowi ludźmi, oraz uwzględniono określone wzorce, w tym w odniesieniu do aspektu płci przestępstwa.

Informacje ogólne

Za pomocą zestawu „10 działań” w podręczniku zawarto praktyczne sugestie na temat sposobów identyfikowania dzieci, kierowania ich do odpowiednich organów i wspierania, omawiając sposób wdrażania zasad, takich jak prawo dziecka do bycia wysłuchanym, oraz sposób zadbania o jego nadrzędny interes przy podejmowaniu decyzji o trwałym rozwiązaniu. W podręczniku zamieszczono praktyczne informacje służące zacieśnieniu krajowej i międzynarodowej współpracy w UE oraz informacje na temat wsparcia, jakie mogą zapewnić właściwe agencje unijne, w tym w zakresie zwalczania bezkarności sprzyjającej handlowi dziećmi. Ze wskazówek tych mogą korzystać specjaliści, między innymi organy ścigania i organy sądowe, pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, urzędnicy odpowiedzialni za ochronę dzieci, opiekunowie, sędziowie, prawnicy lub organy centralne ustanowione na mocy rozporządzenia Bruksela II bis, lecz również organy określające procedury i opracowujące protokoły. Wzmocnienie współpracy w obrębie UE i promowanie podejścia opartego na prawach podstawowych wśród wszystkich zaangażowanych podmiotów przyczyni się do skuteczniejszej ochrony wszystkich dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, w tym dzieci będących ofiarami handlu ludźmi, a także przyczyni się do realizacji działań zapobiegawczych.

Related