Publication date: 13 June 2019 New language versions: ES, HU, IT, NL, PL 15 September 2020

Be tėvų priežiūros likę vaikai, rasti ne savo gyvenamojoje ES valstybėje narėje

Vadovo „Be tėvų priežiūros likę vaikai, rasti ne savo gyvenamojoje ES valstybėje narėje“ tikslas – sustiprinti visų vaiko apsauga besirūpinančių subjektų atsaką. Apsaugoti tokias mergaites ir berniukus nepaprastai svarbu. Tai yra ES valstybių narių prievolė, įtvirtinta tiek tarptautinėje, tiek Europos teisinėje sistemoje. Įgyvendinant veiksmus, numatytus 2017 m. komunikate dėl ES veiksmų stiprinimo kovojant su prekyba žmonėmis, šiame vadove daugiausia dėmesio skiriama prekybos žmonėmis aukomis tapusiems ir rizikos grupei priklausantiems vaikams ir atsižvelgiama į vyraujančius modelius bei su jais susijusią šiai nusikalstamai veikai būdingą lyčių specifiką.

Apžvalga

Šiame vadove pateikiamas 10-ies veiksmų planas su praktiniais patarimais, kaip identifikuoti, nukreipti ir paremti vaikus, ir plačiau paaiškinama, kaip įgyvendinti tokius principus kaip vaiko teisė būti išklausytam, ir užtikrinti, kad ieškant ilgalaikio sprendimo būtų atsižvelgiama į vaiko interesus. Vadove pateikiama praktinės informacijos siekiant stiprinti nacionalinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir supažindinama su atitinkamų ES agentūrų teikiama pagalba, atkreipiant dėmesį ir į nebaudžiamumą, dėl kurio prekyba vaikais tarpsta dar labiau. Šis vadovas gali būti naudingas specialistams, kaip antai teisėsaugos ir teisminių institucijų pareigūnams, socialiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, vaiko apsaugos pareigūnams, globėjams, teisėjams, teisininkams ir pagal reglamentą „Briuselis IIa“ įsteigtų centrinių institucijų darbuotojams, taip pat institucijoms, atsakingoms už procedūrų ir protokolų nustatymą. Jei ES viduje bus glaudžiau bendradarbiaujama, o visi susiję subjektai laikysis pagarba žmogaus teisėms pagrįsto požiūrio, visų be tėvų priežiūros likusių vaikų, įskaitant prekybos žmonėmis aukomis tapusius vaikus, apsauga bus tvirtesnė, o prevencijos pastangos – veiksmingesnės.

Related