13
June
2019

Деца, лишени от родителски грижи, открити в държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена

Деца, лишени от родителски грижи, открити в друга държава — членка на ЕС, различна
от тяхната собствена има за цел да засили реакцията на всички съответни участници за
закрила на детето. Закрилата на тези момичета и момчета е от първостепенно значение и е
задължение за държавите — членки на ЕС, произтичащо от международната и европейската
правна рамка. Ръководството включва акцент върху децата — жертви на трафик, и децата
в риск, в изпълнение на заложеното в съобщението от 2017 г. „Засилване на действията
на ЕС срещу трафика на хора“ действие и като са взети предвид установените модели,
включително по отношение на свързаната с пола специфика на престъплението.
Чрез набор от „10 действия“ ръководството предоставя практически предложения за това
как да се идентифицират, насочват и подкрепят децата, като предлага допълнителна
информация за това как да се прилагат принципите, например правото на детето да
бъде изслушано, и как да се гарантират висшите интереси на детето при вземането на
трайно решение. Ръководството предоставя практическа информация за засилване на
националното и транснационалното сътрудничество в рамките на ЕС и за подкрепата,
която могат да предоставят съответните агенции на ЕС, включително за противодействие
на безнаказаността, която насърчава трафика на деца. Настоящото ръководство може да
се използва от специалисти, като правоприлагащи и съдебни органи, социални работници,
здравни специалисти, служители по закрила на детето, настойници, съдии, адвокати или
централни органи, създадени по силата на Регламент „Брюксел IIa“, но също така и от органи,
определящи процедурите и протоколите. Засилването на сътрудничеството в рамките на
ЕС и насърчаването на подход, свързан с основните права за всички участници, ще засили
закрилата на всички деца, лишени от родителски грижи, включително деца — жертви на
трафик, и ще допринесе за усилията за превенция.