Publication date: 13 June 2019 New language versions: ES, HU, IT, NL, PL 15 September 2020

Bērni, kas palikuši bez vecāku gādības un atrodas ES dalībvalstī, kura nav viņu mītnes valsts

Rokasgrāmatas “Bērni, kas palikuši bez vecāku gādības un atrodas ES dalībvalstī, kura nav viņu mītnes valsts” mērķis ir stiprināt visu attiecīgo bērnu aizsardzības dalībnieku reakciju. Šo meiteņu un zēnu aizsardzība ir īpaši svarīga, un tas ir ES dalībvalstu pienākums, kas izriet no starptautiskā un Eiropas tiesiskā regulējuma. Rokasgrāmatā galvenā uzmanība pievērsta cilvēku tirdzniecības upuriem un riskam pakļautajiem bērniem, īstenojot 2017. gada paziņojumā paredzēto darbību, ar ko pastiprina ES rīcību pret cilvēku tirdzniecību, un tajā ņemti vērā konstatētie modeļi, tostarp attiecībā uz nozieguma dzimumu specifiku.

Pārskats

Izmantojot “desmit darbību” kopumu, rokasgrāmata sniedz praktiskus ieteikumus par to, kā identificēt un atbalstīt bērnus, kā īstenot tādus principus kā bērna tiesības tikt uzklausītam un kā nodrošināt viņu intereses, lemjot par ilgtermiņa risinājumu. Rokasgrāmata sniedz praktisku informāciju, lai uzlabotu valstu sadarbību ES un informāciju par atbalstu, ko var sniegt attiecīgās ES aģentūras, tostarp lai apkarotu nesodāmību, kas veicina bērnu tirdzniecību. Šos norādījumus var izmantot speciālisti, piemēram, tiesībaizsardzības un tiesu iestādes, sociālie darbinieki, veselības aprūpes speciālisti, bērnu aizsardzības darbinieki, aizbildņi, tiesneši, advokāti vai centrālās iestādes, kas izveidotas saskaņā ar regulu “Brisele IIa”, kā arī iestādes, kas nosaka procedūras un protokolus. Sadarbības pastiprināšana ES un pamattiesību pieejas veicināšana attiecībā uz visām iesaistītajām personām stiprinās visu to bērnu aizsardzību, kuri palikuši bez vecāku gādības, tostarp bērnu – cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzību, un veicinās preventīvos pasākumus.

Related