Publication date: 13 June 2019 New language versions: ES, HU, IT, NL, PL 15 September 2020

Tfal imċaħħda mill-kustodja li jinsabu fi Stat Membru tal-UE differenti minn dak tagħhom stess

Tfal imċaħħda mill-kustodja li jinsabu fi Stat Membru ieħor tal-UE differenti minn dak tagħhom stess għandha l-għan li ssaħħaħ ir-rispons tal-atturi rilevanti kollha għall-protezzjoni tat-tfal. Il-protezzjoni ta’ dawk il-bniet u s-subien hija essenzjali u obbligu għall-Istati Membri tal-UE, li jirriżulta mill-qafas legali internazzjonali u Ewropew. Il-gwida tinkludi enfasi fuq it-tfal vittmi tattraffikar u t-tfal f’riskju, filwaqt li timplimenta azzjoni stipulata fil-Komunikazzjoni tal-2017 biex tissaħħaħ l-azzjoni tal-UE kontra t-traffikar tal-bnedmin, u tqis xejriet identifikati, inkluż fir-rigward tal-ispeċifiċità għas-sess tar-reat.

Harsa ġenerali lejn

Permezz ta’ sett ta’ “10 azzjonijiet”, il-gwida tipprovdi suġġerimenti prattiċi dwar kif għandhom jiġu identifikati, riferuti u appoġġjati t-tfal, billi telabora dwar kif għandhom jiġu implimentati prinċipji bħad-dritt tal-minorenni li jinstema’ u kif għandhom jiġu żgurati l-aħjar interessi tiegħu meta tkun qed tittieħed deċiżjoni dwar soluzzjoni fit-tul. Il-gwida tipprovdi informazzjoni prattika biex tissaħħaħ ilkooperazzjoni nazzjonali u transnazzjonali fl-UE u dwar l-appoġġ li l-aġenziji rilevanti tal-UE jistgħu jipprovdu, inkluż fil-ġlieda kontra l-impunità li trawwem it-traffikar tat-tfal. Professjonisti, bħallawtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk ġudizzjarji, il-ħaddiema soċjali, il-professjonisti tas-saħħa, l-uffiċjali tal-protezzjoni tat-tfal, it-tuturi, l-imħallfin, l-avukati, jew l-Awtoritajiet Ċentrali stabbiliti skont ir-Regolament Brussell IIa, iżda wkoll awtoritajiet li jiddefinixxu proċeduri u protokolli, jistgħu jibbenefikaw minn din il-gwida. It-tisħiħ tal-kooperazzjoni fl-UE u l-promozzjoni ta’ approċċ taddrittijiet fundamentali tal-atturi kollha involuti se jsaħħu l-protezzjoni tat-tfal kollha mċaħħda millkustodja, inklużi t-tfal vittmi tat-traffikar, u jikkontribwixxu għall-isforzi ta’ prevenzjoni.

Related