13
June
2019
New language versions: ES, HU, IT, NL, PL
15 September 2020

Kotijäsenvaltionsa ulkopuolella EU:ssa ilman vanhempiaan oleskelevat lapset

Kotijäsenvaltionsa ulkopuolella EU:ssa ilman vanhempiaan oleskelevat lapset -käsikirjan
tarkoituksena on tehostaa lastensuojelusta vastaavien tahojen toimintaa heidän kohdatessaan
tällaisia lapsia. Näiden tyttöjen ja poikien suojelu on ensiarvoisen tärkeää. Se on myös EU:n
jäsenvaltioiden velvollisuus kansainvälisen ja eurooppalaisen lainsäädännön nojalla. Oppaassa
keskitytään ihmiskaupan lapsiuhreihin ja vaarassa oleviin lapsiin komission vuonna 2017
antamassa, ihmiskaupan vastaisten toimien tehostamista koskevassa tiedonannossa vahvistetun
tavoitteen mukaisesti. Siinä käsitellään myös tämän rikollisuuden muodon tunnistettuja malleja ja
sukupuolispesifisiä piirteitä.
Yleiskatsaus

Oppaassa esitettyjen 10 toimen avulla annetaan käytännön suosituksia lasten tunnistamiseen, ohjaamiseen avun piiriin ja tukemiseen. Lisäksi siinä kuvataan yksityiskohtaisesti, kuinka toimien yhteydessä toteutetaan esimerkiksi lapsen oikeus tulla kuulluksi ja miten varmistetaan lapsen edun huomioon ottaminen kestävästä ratkaisusta päätettäessä. Opas tarjoaa käytännön tietoa kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön tehostamiseksi EU:n sisällä. Lisäksi siinä esitellään tukea, jota unionin virastot voivat tarjota esimerkiksi lasten ihmiskauppaa edistävän rankaisemattomuuden kulttuurin murtamiseen. Ohjeista on hyötyä usean alan ammattihenkilöille, kuten lainvalvonta- ja oikeusviranomaisille, sosiaalityöntekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille, lastensuojeluviranomaisille, edunvalvojille, tuomareille, juristeille ja Bryssel II a -asetuksen mukaisesti nimitetyille keskusviranomaisille, mutta myös menettelyjen ja protokollien määrittelemisestä vastaaville viranomaisille. Unionin sisäisen yhteistyön tehostaminen ja perusoikeuksiin pohjautuvan lähestymistavan edistäminen kaikkien toimijoiden keskuudessa on omiaan parantamaan kaikkien vailla vanhempien huolenpitoa olevien lasten ja ihmiskaupan lapsiuhrien suojelua. Se myös tukee ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.