Publication date: 29 January 2021

Правилно изграждане на бъдещето. Изкуствен интелект и основни права - Pезюме

Докладът на FRA относно изкуствения интелект и основните права представя конкретни примери за начина, по който дружествата и държавните администрации в ЕС използват или се опитват да използват ИИ. В настоящото резюме се представят основните заключения от доклада. Те могат да послужат за информация при създаване на политики на равнището на ЕС и на национално равнище за регламентиране на използването на инструменти с ИИ в съответствие с правата на човека и основните права.

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex I: Research methodology

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex II: Examples of theoretical assessment of harm and significant impact of AI or automated decisions

Общ преглед

В него са разгледани четири основни области: социални помощи, прогнозиране в полицейската област, здравни услуги и целево рекламиране. Обсъждат се потенциалните отражения върху основните права и се анализира по какъв начин са отчетени тези права при използването или разработването на приложения с ИИ.

Related