14
October
2022

Ustanowienie niezależnych krajowych mechanizmów monitorowania przestrzegania praw podstawowych na granicach zewnętrznych UE

Monitorowanie praw podstawowych na granicach zewnętrznych UE powinno być prowadzone systematycznie i regularnie w odniesieniu do szeregu działań związanych z zarządzaniem granicami. Należą do nich: ochrona granicy, zatrzymania na granicach lądowych, morskich i powietrznych oraz funkcjonowanie mechanizmów ukierunkowanej pomocy, także w przypadku masowego napływu. Niniejsze ogólne wytyczne stanowią pomoc dla państw członkowskich w tworzeniu niezależnych krajowych mechanizmów monitorowania przestrzegania praw podstawowych na granicach zewnętrznych UE, zgodnie z proponowanym przez Komisję Europejską rozporządzeniem w sprawie kontroli przesiewowej z dnia 23 września 2020 r. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej przygotowała niniejsze wytyczne na wniosek Komisji.
Informacje ogólne

W ramach monitorowania bada się sposób prowadzenia tych działań. Należy przyjrzeć się na przykład, czy:

  • ludzie na granicy są godnie traktowani;
  • zwraca się odpowiednią uwagę na osoby wymagające szczególnego traktowania;
  • w ośrodkach pierwszego przyjęcia i ośrodkach detencyjnych dla imigrantów panują odpowiednie warunki życia;
  • osoby mają dostęp do skutecznych środków odwoławczych.

Należy również przyjrzeć się wpływowi wdrażania planów awaryjnych na prawa podstawowe w przypadku dużej liczby osób przybywających na granicę.

23 września 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie kontroli przesiewowej. Wniosek ten nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia niezależnego mechanizmu monitorowania. 25 maja 2021 r. Komisja zwróciła się do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) o przygotowanie ogólnych wytycznych w świetle art. 7 ust. 2 proponowanego rozporządzenia w sprawie kontroli przesiewowej. Artykuł ten odnosi się do wsparcia, jakie FRA powinna zapewnić państwom członkowskim w opracowywaniu takich krajowych systemów monitorowania.