You are here:

Artikel 37 - Umweltschutz

Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müssen in die Politik der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden.

0 results found

60 results found

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Art. 5Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.Art. 68(...) 4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.Art. 741. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.Art. 86Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

 • Constitution du Grand Duche de Luxembourg

  URL:
  Constitution du Grand Duche de Luxembourg
  Country:
  Luxembourg

  Article 11bis. L’Etat garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il promeut la protection et le bien-être des animaux.

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg

  URL:
  Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Country:
  Luxembourg

  Article 11bis. The State guarantees the protection of the human and cultural environment, and works for the establishment of a durable equilibrium between the conservation of nature, in particular its capacity for renewal, and the satisfaction of the needs of present and future generations.

 • Constitution of the Republic of Lithuania

  URL:
  Constitution of the Republic of Lithuania
  Country:
  Lithuania

  Article 53. The State and each person must protect the environment from harmful influences. Article 54. The State shall look after the protection of the natural environment, its fauna and flora, individual objects of nature and districts of particular value, and shall supervise that natural resources be used moderately and that they be restored and augmented. The destruction of land and the subterranean, the pollution of water and air, environmental degradation as the result of radioactive impact, and the impoverishment of fauna and flora, shall be prohibited by law.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija

  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  53 straipsnis. Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. 54 straipsnis. Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.

 • Constitution of the Republic of Latvia

  URL:
  Constitution of the Republic of Latvia
  Country:
  Latvia

  115. The State shall protect the right of everyone to live in a benevolent environment by providing information about environmental conditions and by promoting the preservation and improvement of the environment. 

 • Latvijas Republikas Satversme

  URL:
  Latvijas Republikas Satversme
  Country:
  Latvia

  115. Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

 • Latvijas Republikas Satversme

  URL:
  Latvijas Republikas Satversme
  Country:
  Latvia

  115. Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

 • Law on Environmental Protection

  URL:
  Law on Environmental Protection
  Country:
  Latvia

  Section 1. Purpose and Functions of this Law (Chapter 1 - General Provisions)The purpose of this Law is to promote sustainable development in the field of environmental protection, to create and ensure an effective environmental protection system, the functions of which are the following:1) to conserve, protect and improve the quality of the environment;2) to protect human health;3) to ensure environmental protection from the impacts created by anthropogenic loads;4) to conserve biological diversity;5) to promote the sustainable utilisation of natural resources and energy;6) to ensure the inclusion of an environmental protection requirement in the regulatory enactments, conceptions, plans and programmes regulating other sectors;7) to ensure public participation in the observation of environmental protection principles and the implementation of environment policies; and8) to ensure that the public has the opportunity to freely receive environmental information.

 • Constitution of the Italian Republic

  URL:
  Constitution of the Italian Republic
  Country:
  Italy

  Art. 9. The Republic promotes the development of culture and of scientific and technical research. It safeguards natural landscape and the historical and artistic heritage of the Nation.

 • Costituzione della Repubblica Italiana

  URL:
  Costituzione della Repubblica Italiana
  Country:
  Italy

  Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 • Protection Of The Environment Act 2003

  URL:
  Protection Of The Environment Act 2003
  Country:
  Ireland

  An act to provide for the implementation of Directive 96/61/ec of 24 september 1996 of the Council of the European Communities concerning integrated pollution prevention and control and certain other acts adopted by the institutions of the European Communities, (...).

 • A Magyar Köztársaság Alkotmánya

  URL:
  A Magyar Köztársaság Alkotmánya
  Country:
  Hungary

  18 §A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.70/D § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabbszintű testi és lelki egészséghez.(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.

 • Constitution of the Republic of Hungary

  URL:
  Constitution of the Republic of Hungary
  Country:
  Hungary

  Article 18The Republic of Hungary recognizes and shall implement the individual's right to a healthy environment.Article 70/D(1) Everyone living in the territory of the Republic of Hungary has the right to the highest possible level of physical and mental health.(2) The Republic of Hungary shall implement this right through institutions of labor safety and health care, through the organization of medical care and the opportunities for regular physical activity, as well as through the protection of the urban and natural environment.

 • Magyarország Alaptörvénye

  URL:
  Magyarország Alaptörvénye
  Country:
  Hungary

  P) cikk (Alapvetés) (1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. (2) A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a családi gazdaságokra, továbbá más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. XX. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. XXI. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) (1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. (2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt – törvényben meghatározottak szerint – helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni. (3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni.

 • The Fundamental Law of Hungary

  URL:
  The Fundamental Law of Hungary
  Country:
  Hungary

  Article P (Foundation) (1) Natural resources, in particular arable land, forests and the reserves of water; biodiversity, in particular native plant and animal species; and cultural artefacts, shall form the common heritage of the nation, it shall be the obligation of the State and everyone to protect and maintain them, and to preserve them for future generations. (2) The limits and conditions for acquisition of ownership and for use of arable land and forests that are necessary for achieving the objectives referred to in paragraph (1), as well as the rules concerning the organisation of integrated agricultural production and concerning family farms and other agricultural holdings, shall be laid down in a cardinal Act. Article XX (Freedom and Responsibility) (1) Everyone shall have the right to physical and mental health. (2) Hungary shall promote the effective application of the right referred to in paragraph (1) through agriculture free of genetically modified organisms, by ensuring access to healthy food and drinking water, by organising safety at work and healthcare provision and by supporting sports and regular physical exercise as well as by ensuring the protection of the environment. Article XXI (Freedom and Responsibility) (1) Hungary shall recognise and endorse the right of everyone to a healthy environment. (2) Anyone who causes damage to the environment shall be obliged to restore it or to bear the costs of restoration, as provided for by an Act. (3) The transport of pollutant waste into the territory of Hungary for the purpose of disposal shall be prohibited.

 • Constitution of the Hellenic Republic

  URL:
  Constitution of the Hellenic Republic
  Country:
  Greece

  Article 24 (1) 1. The protection of the natural and cultural environment constitutes a duty of the State and a right of every person. The State is bound to adopt special preventive or repressive measures for the preservation of the environment in the context of the principle of sustainable development. Matters pertaining to the protection of forests and forest expanses in general shall be regulated by law. The compilation of a forest registry constitutes an obligation of the State. Alteration of the use of forests and forest expanses is prohibited, except where agricultural development or other uses imposed for the public interest prevail for the benefit of the national economy. [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας

  URL:
  Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Country:
  Greece

  Άρθρo 24 (1). Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. [...]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany

  URL:
  Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Country:
  Germany

  Article 20a Mindful also of its responsibility toward future generations, the state shall protect the natural foundations of life and animals by legislation and, in accordance with law and justice, by executive and judicial action, all within the framework of the constitutional order.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

  URL:
  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Country:
  Germany

  Artikel 20a Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

4 results found

0 results found

7 results found

0 results found