eu-charter

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Άρθρο 12 - Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι

Άρθρο 12 - Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και τον συνδικαλιστικό τομέα καθώς και στους τομείς που αναφέρονται στον πολίτη, πράγμα που συνεπάγεται το δικαίωμα κάθε προσώπου να ιδρύει με άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις και να προσχωρεί σε αυτές για την υπεράσπιση των συμφερόντων του.

2. Τα πολιτικά κόμματα, στο επίπεδο της Ένωσης, συμβάλλουν στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης.

 • Text:

  1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντιστοιχούν στις διατάξεις του άρθρου 11 της ΕΣΑΔ, το οποίο έχει ως εξής:
  `1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και εις την ελευθερίαν συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ιδρύσεως μετ’ άλλων συνδικάτων και προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί σκοπώ προασπίσεως των συμφερόντων του.
  2. Η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθή εις ετέρους περιορισμούς πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία, δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας και της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων. Το παρόν άρθρον δεν απαγορεύει την επιβολήν νομίμων περιορισμών εις την άσκησιν των δικαιωμάτων τούτων υπό μελών των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας ή των διοικητικών υπηρεσιών του Κράτους.`
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 12 έχουν την ίδια έννοια με τις διατάξεις της ΕΣΑΔ, αλλά η εμβέλειά τους είναι ευρύτερη, δεδομένου ότι μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού επιπέδου. Σύμφωνα με το άρθρο 52, παράγραφος 3 του Χάρτη, οι περιορισμοί του δικαιώματος αυτού δεν δύνανται να υπερβαίνουν αυτούς που θεωρούνται ως νόμιμοι δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της ΕΣΑΔ.
  2. Αυτό το δικαίωμα θεμελιώνεται επίσης στο άρθρο 11 του κοινοτικού Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
  3. Η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού αντιστοιχεί στο άρθρο 10, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Source:
  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Οι κάτωθι παρατιθέμενες επεξηγήσεις καταρτίσθηκαν αρχικά υπ’ ευθύνη του Προεδρείου της Συνέλευσης που συνέταξε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημερώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, κατόπιν των αναπροσαρμογών που επήλθαν στο κείμενο του Χάρτη από τη Συνέλευση αυτή (ιδίως στα άρθρα 51 και 52) και των εξελίξεων του δικαίου της Ένωσης. Αν και οι επεξηγήσεις αυτές καθαυτές δεν έχουν νομική ισχύ, αποτελούν πολύτιμο εργαλείο ερμηνείας για την εξήγηση των διατάξεων του Χάρτη.
 • Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), and Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) and Others v Commission of the European Communities
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of First Instance (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2006:391
 • Sørensen and Rasmussen v. Denmark
  Decision date:
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2006:0111JUD005256299
 • Criminal proceedings against Attila Vajnai
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2005:596
 • Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v Republik Österreich
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2002:437

66 results found

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Χώρα:
  Portugal

  Article 45 (Right to meet and to demonstrate) 1. Citizens have the right to meet peacefully and without arms, even in places that are open to the public, without the need for any authorisation. 2. All citizens are accorded the right to demonstrate. Article 46 (Freedom of association) (1) Citizens have the right to form associations freely and without the requirement for any authorisation, on condition that such associations are not intended to promote violence and their purposes are not contrary to the criminal law. (2) Associations shall pursue their purposes freely and without interference from the public authorities, and may not be dissolved by the state or have their activities suspended other than in cases provided for by law and then only by judicial decision. (3) No one may be obliged to belong to an association, or be coerced to remain therein by any means. (4) Armed associations, military, militarised or paramilitary-type associations and organisations that are racist or display a fascist ideology are not permitted.

 • Constitution of the Republic of Poland
  Χώρα:
  Poland

  Article 57 The freedom of peaceful assembly and participation in such assemblies shall be ensured to everyone. Limitations upon such freedoms may be imposed by statute. Article 58.1. The freedom of association shall be guaranteed to everyone. 2. Associations whose purposes or activities are contrary to the Constitution or statutes shall be prohibited. The courts shall adjudicate whether to permit an association to register or to prohibit an association from such activities. 3. Statutes shall specify types of associations requiring court registration, a procedure for such registration and the forms of supervision of such associations.Article 59 1. The freedom of association in trade unions, socio-occupational organizations of farmers, and in employers' organizations shall be ensured. 2. Trade unions and employers and their organizations shall have the right to bargain, particularly for the purpose of resolving collective disputes, and to conclude collective labour agreements and other arrangements. 3. Trade unions shall have the right to organize workers' strikes or other forms of protest subject to limitations specified by statute. For protection of the public interest, statutes may limit or forbid the conduct of strikes by specified categories of employees or in specific fields. 4. The scope of freedom of association in trade unions and in employers' organizations may only be subject to such statutory limitations as are permissible in accordance with international agreements to which the Republic of Poland is a party.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Χώρα:
  Poland

  Art. 57.Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Art. 58.1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. 2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd. 3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.Art. 59. 1.Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców. 2. Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. 3. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach. 4. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe.

 • Constitution of Malta
  Χώρα:
  Malta

  Article 42(1) Except with his own consent or by way of parental discipline no person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of peaceful assembly and association, that is to say, his right peacefully to assemble freely and associate with other persons and in particular to form or belong to trade or other unions or associations for the protection of his interests. (2) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this article to the extent that the law in question makes provision – (a) that is reasonably required - (i) in the interests of defence, public safety, public order, public morality or decency, or public health; or (ii) for the purpose of protecting the rights or freedoms of other persons; or (b) that imposes restrictions upon public officers, and except so far as that provision or, as the case may be, the thing done under the authority thereof is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society. (3) For the purposes of this article, any provision in any law prohibiting the holding of public meetings or demonstrations in any one or more particular cities, towns, suburbs or villages shall be held to be a provision which is not reasonably justifiable in a democratic society.

 • Constitution du Grand Duche de Luxembourg
  Χώρα:
  Luxembourg

  Article 25. La Constitution garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police. Article 26. La Constitution garantit le droit d’association, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable.

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Χώρα:
  Luxembourg

  Article 25. The Constitution guarantees the right to assemble peacefully and unarmed in compliance with the laws that govern the exercise of this right, without having to be submitted to a prior authorization. - This provision is not applicable to open-air political, religious or other meetings; these meetings remain entirely submitted to the laws and regulations of [the] police. Article 26. The Constitution guarantees the right of association, in compliance with the laws that govern the exercise of this right without having to be submitted to a prior authorization.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Χώρα:
  Lithuania

  Article 35. Citizens shall be guaranteed the right to freely form societies, political parties, and associations provided that the aims and activities thereof are not contrary to the Constitution and laws. No one may be compelled to belong to any society, political party, or association. The founding and activities of political parties and other political and public organisations shall be regulated by law.
  Article 36. Citizens may not be prohibited or hindered from assembling unarmed in peaceful meetings. This right may not be limited otherwise than by law and only when this is necessary to protect the security of the State or society, public order, the health or morals of people, or the rights or freedoms of other persons. Article 50. Trade unions shall be established freely and shall function independently. They shall defend the professional, economic, and social rights and interests of employees. All trade unions shall have equal rights.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Χώρα:
  Lithuania

  35 straipsnis. Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams. Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veiklą reglamentuoja įstatymas.
  36 straipsnis. Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus. Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves. 50 straipsnis. Profesinės sąjungos kuriasi laisvai ir veikia savarankiškai. Jos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Χώρα:
  Latvia

  102. Everyone has the right to form and join associations, political parties and other public organisations.103. The State shall protect the freedom of previously announced peaceful meetings, street processions, and pickets.

 • Latvijas Republikas Satversme
  Χώρα:
  Latvia

  102. Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās 103. Valsts aizsargā iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvību.

 • Constitution of the Italian Republic
  Χώρα:
  Italy

   Art. 17. Citizens have the right to assemble peaceably and unarmed. No previous notice is required for meetings, including those held in places open the public. In case of meetings held in public places, previous notice shall be given to the authorities, who may prohibit them only for proven reason of security or public safety. Art. 18. Citizens have the right to form associations freely and without authorization for those ends that are not forbidden by criminal law. Secret associations and associations that, even indirectly, pursue political aims by means of organisations having a military character shall be forbidden. Art. 39. Trade unions may be freely established (...) Art. 49. Any citizen has the right to freely establish parties to contribute to determining national policies through democratic processes.

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Χώρα:
  Italy

   Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. (...) Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

 • Constitution of Ireland
  Χώρα:
  Ireland

  Article 40.6.1. The State guarantees liberty for the exercise of the following rights, subject to public order and morality:(...) ii. The right of the citizens to assemble peaceably and without arms. Provision may be made by law to prevent or control meetings which are determined in accordance with law to be calculated to cause a breach of the peace or to be a danger or nuisance to the general public and to prevent or control meetings in the vicinity of either house of the oireachtas. iii. The right of the citizens to form associations and unions. Laws, however, may be enacted for the regulation and control in the public interest of the exercise of the foregoing right. Article 40.6.2. Laws regulating the manner in which the right of forming associations and unions and the right of free assembly may be exercised shall contain no political, religious or class discrimination.

 • Magyarország Alaptörvénye
  Χώρα:
  Hungary

   VIII. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG)(1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez.(2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni.(3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak.(4) A pártok működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg.(5) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. .

 • The Fundamental Law of Hungary
  Χώρα:
  Hungary

   Article VIII (Freedom and Responsibility) (1) Everyone shall have the right to peaceful assembly.
  (2) Everyone shall have the right to establish and join organisations.
  (3) Political parties may be formed and may operate freely on the basis of the right to
  association. Political parties shall participate in the formation and expression of the will of the people. Political parties may not exercise public power directly.
  (4) The detailed rules for the operation and management of political parties shall be laid down in a cardinal Act.
  (5) Trade unions and other interest representation organisations may be formed and may operate freely on the basis of the right to association.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Χώρα:
  Greece

  Article 11 (1) Greeks shall have the right to assemble peacefully and unarmed.(2). The police may be present only at outdoor public assemblies. Outdoor assemblies may be prohibited by a reasoned police authority decision, in general if a serious threat to public security is imminent, and in a specific area, if a serious disturbance of social and economic life is threatened, as specified by law.; Article 12 (1). Greeks shall have the right to form nonprofit associations and unions, in compliance with the law, which, however, may never subject the exercise of this right to prior permission. (2). An association may not be dissolved for violation of the law or of a substantial provision of its statutes, except by court judgment. (3). The provisions of the preceding paragraph shall apply, as the case may be, to unions of persons not constituting an association. (4). Agricultural and urban cooperatives of all types shall be self-governed according to the provisions of the law and of their statutes; they shall be under the protection and supervision of the State which is obliged to provide for their development. (5). Establishment by law of compulsory cooperatives serving purposes of common benefit or public interest or common exploitation of farming areas or other wealth producing sources shall be permitted, on condition however that the equal treatment of all participants shall be assured.

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Χώρα:
  Greece

  Άρθρo 11 (1) Oι Έλληνες έχoυν τo δικαίωμα να συνέρχoνται ήσυχα και χωρίς όπλα. (2). Mόνo στις δημόσιες υπαίθριες συναθρoίσεις μπoρεί να παρίσταται η αστυνoμία. Oι υπαίθριες συναθρoίσεις μπoρoύν να απαγoρευτoύν με αιτιoλoγημένη απόφαση της αστυνoμικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τoυς επίκειται σoβαρός κίνδυνoς για τη δημόσια ασφάλεια, σε oρισμένη δε περιoχή, αν απειλείται σoβαρή διατάραξη της κoινωνικooικoνoμικής ζωής, όπως νόμoς oρίζει. Άρθρo 12 (1). Oι Έλληνες έχoυν τo δικαίωμα να συνιστoύν ενώσεις και μη κερδoσκoπικά σωματεία, τηρώντας τoυς νόμoυς, πoυ πoτέ όμως δεν μπoρoύν να εξαρτήσoυν την άσκηση τoυ δικαιώματoς αυτoύ από πρoηγoύμενη άδεια. (2). To σωματείo δεν μπoρεί να διαλυθεί για παράβαση τoυ νόμoυ ή oυσιώδoυς διάταξης τoυ καταστατικoύ τoυ, παρά μόνo με δικαστική απόφαση. (3). Oι διατάξεις της πρoηγoύμενης παραγράφoυ εφαρμόζoνται αναλόγως και σε ενώσεις πρoσώπων πoυ δεν συνιστoύν σωματείo. (4). Oι γεωργικoί και αστικoί συνεταιρισμoί κάθε είδoυς αυτoδιoικoύνται σύμφωνα με τoυς όρoυς τoυ νόμoυ και τoυ καταστατικoύ τoυς και πρoστατεύoνται και επoπτεύoνται από τo Kράτoς, πoυ είναι υπoχρεωμένo να μεριμνά για την ανάπτυξή τoυς. (5). Eπιτρέπεται η σύσταση με νόμo αναγκαστικών συνεταιρισμών πoυ απoβλέπoυν στην εκπλήρωση σκoπών κoινής ωφέλειας ή δημόσιoυ ενδιαφέρoντoς ή κoινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλoυτoπαραγωγικής πηγής, εφόσoν πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών πoυ συμμετέχoυν.

 • Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz)
  Χώρα:
  Germany

  § 1 Verfassungsrechtliche Stellung und Aufgaben der Parteien(1) Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundord-nung. Sie erfüllen mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz obliegende und von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe.(2) Die Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mit, indem sie insbesondere auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung Einfluss nehmen, die politische Bildung anregen und vertiefen, die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben fördern, zur Übernahme öffentlicher Verantwortung befähigte Bürger heranbilden, sich durch Aufstellung von Bewerbern an den Wahlen in Bund, Ländern und Gemeinden beteiligen, auf die politische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluss nehmen, die von ihnen erarbeiteten politi-schen Ziele in den Prozess der staatlichen Willensbildung einführen und für eine ständige lebendige Verbindung zwi-schen dem Volk und den Staatsorganen sorgen.(3) Die Parteien legen ihre Ziele in politischen Programmen nieder.(4) Die Parteien verwenden ihre Mittel ausschließlich für die ihnen nach dem Grundgesetz und diesem Gesetz obliegenden Aufgaben.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Χώρα:
  Germany

  Artikel 8 (1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. (2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. Artikel 9 (1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. (2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. (3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden. Artikel 17a (1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, daß für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzubringen, eingeschränkt werden. (...) Artikel 21 (1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. (2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. (3) Das Nähere regeln Bundesgesetze. 

 • The Law on Political Parties
  Χώρα:
  Germany

  Article 1 General provisions(1) Political parties are a component of the free democratic basic order required under the Constitution. Due to their free and continuous participation in the formation of the political will of the people, they perform a public function which is incumbent on them under the Basic Law and which they undertake to fulfil to the best of their ability. (2) The parties shall participate in the formation of the political will of the people in all fields of public life, in particular by exerting influence on the shaping of public opinion; inspiring and furthering political education; promoting active public participation in political life; training capable people to assume public responsibilities; participating in federal, Land and local government elections by nominating candidates; exerting influence on political developments in parliament and government; incorporating their defined political aims into the national decision-making process; and ensuring continuous, vital links between the people and the instruments of state. (3) The parties shall lay down their aims in political programs. (4) The parties shall use their funds solely for performing the functions incumbent on them under the Basic Law and this law.

0 results found

0 results found