Belgium / Council of State / Nr. 253.606 (XIV-38.172-1/9)

X v. Belgium
Policy area
Justice, freedom and security
Asylum and migration
Deciding body type
National Court/Tribunal
Deciding body
Council of State
Typ
Decision
Decision date
29/04/2022
 • Belgium / Council of State / Nr. 253.606 (XIV-38.172-1/9)

  Key facts of the case:

  On 24 August 2015, X, an Afghan national, entered the Kingdom of Belgium and filed a request for asylum. On 31 July 2017, the Commissioner-General for Refugees and Stateless persons - CGRS (Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen) dismissed her request. Thereupon, X was ordered to leave the territory. X filed an appeal against the expulsion decision with the Council for Alien Law Litigation (hereinafter ‘CALL’) (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) on the grounds that she could not be ordered to leave the territory during the entire length of the appeal procedure against the negative decision of the CGRS. Referring to the judgment of the Court of Justice of the European Union (hereinafter ‘CJEU’) in the Gnandi-case (C-181/16), X noted that asylum seekers should have had the possibility to bring in new elements or indicate changing circumstances at any stage of the appeal proceedings. X concretely relied on her changed medical condition. The CALL did not take into consideration the invoked changes regarding the applicant’s medical condition and rejected the appeal for lack of an actual interest.

  The applicant argued that the CALL misinterpreted the Gnandi-case, and thereby violated Articles 3 and 13 of the European Convention on Human Rights (hereinafter ‘ECHR’), Articles 4 and 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and Articles 5 and 13 of Directive 2008/115/EG of the European Parliament and Council of 16 December 2008 ‘on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals’ (hereinafter: Directive 2008/115)

  Key legal question raised by the Court:

  The applicant argues that a person seeking international protection should be allowed the opportunity to invoke any change in circumstances subsequent to the adoption of the return decision which may have a significant impact on the assessment of the person's situation under Article 5 of Directive 2008/115. 

  According to the applicant, this accounts for changes in the circumstances after the adoption of the return decision, before or after the final conclusion of the asylum procedure of the person concerned. Otherwise, the right to an effective remedy is not guaranteed. The applicant considers that the provisions currently invoked have been infringed insofar that the CALL in the contested judgment refused to take into account the applicant's medical problems which were invoked after the final conclusion of the asylum procedure were invoked. 

  Outcome of the case:

  The Council of State suspended the case and submitted preliminary questions to the Court of Justice of the European Union. The case is currently under examination.

 • Paragraphs referring to EU Charter

   6. In the statement of reply, the applicant repeated the plea. The applicant submitted in the plea that the Council for Alien Law Litigation should have taken into account the medical problems raised, even though the applicant’s asylum procedure was definitively closed. Those medical elements fall under Article 3 of the ECHR and Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and the applicant concluded that the Council for Alien Law Litigation violated the articles contained in the plea. The plea is therefore admissible to that extent. 

  (...) 

  8. The plea raises, inter alia, the question whether an applicant whose application for international protection has been definitively rejected and who has lodged an appeal against a return decision issued following the rejection of that application for international protection may rely on changes in circumstances occurring after the final rejection of the application for international protection when considering that appeal.  

  As shown in the "Summary of the reference for a preliminary ruling under Article 98(1) of the Rules of Procedure of the Court of Justice" in Case C-712/21, the Council of State, by its judgment No 252.040 of 4 November 2021, referred the following preliminary questions to the Court of Justice of the European Union: "1. Must Articles 7 and 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Articles 5, [6(6)] and 13 of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, read in the light of the judgment [of 19 June 2018, Gnandi (C-181/16, EU:C:2018: 465)], be interpreted as meaning that the court before which an appeal is brought against a return decision issued following the rejection of an application for international protection may take into account, when assessing the legality of the return decision, only those changes in circumstances which are likely to have a significant impact on the assessment of the situation under the aforementioned Article 5, which occurred before the procedure for international protection by the Council for Foreigners' Disputes was concluded? 2. Must the circumstances referred to in Article 5 of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals have occurred at a time when the foreign national was legally residing there or was authorised to stay?" Similar questions were raised by 's Council judgment no 252.045 of the same date. Since the answer to the aforementioned preliminary questions may have a bearing on the resolution of the present dispute, it is appropriate to reopen the debate pending the ruling of the Court of Justice of the European Union on those preliminary questions.

 • Paragraphs referring to EU Charter (original language)

  6. In de memorie van wederantwoord herhaalt verzoeker het middel. Verzoeker heeft in het middel aangevoerd dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen rekening had moeten houden met de medische problemen die hij aanvoerde, al werd zijn asielprocedure definitief afgesloten. Deze medische elementen vallen onder artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en verzoeker heft geconcludeerd dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de in het middel vervatte artikelen heeft geschonden. Het middel is derhalve in die mate ontvankelijk.

  (…) 

  8. In het middel is onder meer aan de orde de vraag of een verzoeker wiens verzoek om internationale bescherming definitief werd afgewezen en die beroep heeft ingesteld tegen een terugkeerbesluit dat is vastgesteld na afwijzing van dat verzoek om internationale bescherming, zich bij de behandeling van dat beroep kan beroepen op wijzigingen in de omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de definitieve afwijzing van het verzoek om internationale bescherming. Zoals blijkt uit de “Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing op grond van artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie” in de zaak C-712/21 heeft de Raad van State met zijn arrest nr. 252.040 van 4 november 2021 de volgende prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie: “1. Moeten de artikelen 7 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de artikelen 5, [6, lid 6] en 13 van richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, gelezen in het licht van het arrest [van 19 juni 2018, Gnandi (C-181/16, EU:C:2018:465)], aldus worden uitgelegd dat de rechter bij wie beroep is ingesteld tegen een terugkeerbesluit dat is vastgesteld na afwijzing van een verzoek om internationale bescherming, bij de beoordeling van de wettigheid van het terugkeerbesluit enkel rekening mag houden met de wijzigingen in de omstandigheden die een weerslag van betekenis kunnen hebben op de beoordeling van de situatie aan de hand van het voornoemde artikel 5, die zich hebben voorgedaan voordat de procedure inzake internationale bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is beëindigd? 2. Moeten de omstandigheden als bedoeld in artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, zich hebben voorgedaan op een tijdstip waarop de vreemdeling er legaal verbleef of tot verblijf was gemachtigd?” Gelijkaardige vragen zijn gesteld met ’s Raads arrest nr. 252.045 van dezelfde datum. Omdat het antwoord op de voormelde prejudiciële vragen een weerslag kan hebben op de oplossing van het huidige geding, past het het debat te heropenen in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over die prejudiciële vragen.