eu-charter

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Articolul 6 - Dreptul la libertate și la siguranță

Articolul 6 - Dreptul la libertate și la siguranță

Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță.

 • Text:

  Drepturile prevăzute la articolul 6 corespund drepturilor garantate la articolul 5 din CEDO şi au, în conformitate cu articolul 52 alineatul (3) din cartă, acelaşi înţeles şi acelaşi domeniu de aplicare. Prin urmare, restrângerile la care pot fi supuse în mod legal nu le pot depăşi pe cele permise de articolul 5 din CEDO, care este redactat după cum urmează:
  `(1) Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale:
  a) dacă este deţinut legal pe baza condamnării de către un tribunal competent;
  b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronunţată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei obligaţii prevăzute de lege;
  c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia;
  d) dacă este vorba de detenţia legală a unui minor, hotărâtă pentru educaţia sa sub supraveghere, sau despre detenţia sa legală, în scopul aducerii sale în faţa autorităţii competente;
  e) dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;
  f) dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe un teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare.
  (2) Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai scurt şi într-o limbă pe care o înţelege, asupra motivelor arestării sale şi asupra oricărei acuzaţii aduse împotriva sa.
  (3) Orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile prevăzute la alineatul (1) litera (c) din prezentul articol trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanţii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere.
  (4) Orice persoană privată de libertatea sa prin arestare sau deţinere are dreptul de a introduce un recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalităţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală.
  (5) Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei deţineri în condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol are dreptul la reparaţii.`
  Drepturile prevăzute la articolul 6 trebuie respectate în special la adoptarea de către Parlamentul European şi de către Consiliu a actelor legislative în domeniul cooperării judiciare în materie penală, în temeiul articolelor 82, 83 şi 85 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, mai ales pentru a defini dispoziţiile comune minime privind calificarea infracţiunilor şi pedepsele, precum şi anumite aspecte de drept procedural.

  Source:
  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Explicaţiile redate în continuare au fost redactate iniţial sub autoritatea prezidiului Convenţiei care a elaborat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acestea au fost actualizate sub autoritatea prezidiului Convenţiei Europene, având în vedere adaptarea de către respectiva Convenţie a textului cartei (în special la articolele 51 şi 52), precum şi evoluţia dreptului Uniunii. Cu toate că aceste explicaţii nu au valoare juridică în sine, acestea constituie un preţios instrument de interpretare destinat clarificării dispoziţiilor cartei.
 • ….. Alabdalla v. The Republic of Cyprus through the Minister of the Interior and the Chief Immigration Officer
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Court
  Type:
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the rechtbank Amsterdam (District Court, Amsterdam, Netherlands),
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:108
 • D.H. joined party: Ministerstvo vnitra
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:85
 • UD v XB
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:835
 • UD v XB
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:749
 • A v. the Danish National Police.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Claimant: applicant A.A ; defendant: the Republic of Slovenia, Ministry of the Interior.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Court of the Republic of Slovenia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration, Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:SI:UPRS:2018:I.U.722.2018.15
 • Algerian Citizen v Austria
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • S. A. C., A. A. C., A. A. C. v the Ministry of the Interior
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Openbaar Ministerie v. Halil Ibrahim Özçelik
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:783

51 results found

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Țara:
  Estonia

  § 20. Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele.Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras:
  1) süüdimõistva kohtuotsuse või kohtu poolt määratud aresti täitmiseks;
  2) kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise tagamiseks;
  3) kuriteo või haldusõiguserikkumise ärahoidmiseks, sellises õiguserikkumises põhjendatult kahtlustatava toimetamiseks pädeva riigiorgani ette või tema pakkumineku vältimiseks;
  4) alaealise üle kasvatusliku järelevalve sisseseadmiseks või tema toimetamiseks pädeva riigiorgani ette, et otsustada sellise järelevalve sisseseadmine;
  5) nakkushaige, vaimuhaige, alkohooliku või narkomaani kinnipidamiseks, kui ta on endale või teistele ohtlik;
  6) ebaseadusliku Eestisse asumise tõkestamiseks ning Eestist väljasaatmiseks või välisriigile väljaandmiseks.
  Kelleltki ei tohi võtta vabadust üksnes sel põhjusel, et ta ei ole suuteline täitma mingit lepingulist kohustust.
  § 21. Igaühele, kellelt on võetud vabadus, teatatakse viivitamatult talle arusaadavas keeles ja viisil vabaduse võtmise põhjus ja tema õigused ning antakse võimalus teatada vabaduse võtmisest oma lähedastele. Kuriteos kahtlustatavale antakse viivitamatult ka võimalus valida endale kaitsja ja kohtuda temaga. Kuriteos kahtlustatava õigust teatada vabaduse võtmisest oma lähedastele võib piirata ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise huvides.
  Kedagi ei tohi vahi all pidada üle neljakümne kaheksa tunni ilma kohtu sellekohase loata. Kohtu otsus teatatakse vahistatule viivitamatult talle arusaadavas keeles ja viisil.

 • The Constitutional Act of Denmark
  Țara:
  Denmark

  Section 71. Subsection 1. Personal liberty shall be inviolable. No Danish subject shall, in any manner whatsoever, be deprived of his liberty because of his political or religious convictions or because of his descent. Subsection 2. A person shall be deprived of his liberty only when this is warranted by law. Subsection 3. Any person who is taken into custody shall be brought before a judge within twenty-four hours. When the person taken into custody cannot be released immediately, the judge shall decide, in an order to be given as soon as possible and at the latest within three days, stating the grounds, whether the person taken into custody shall be committed to prison; and in cases in which he can be released on bail, the judge shall also determine the nature and amount of such bail. This provision may be disregarded by statute as far as Greenland is concerned, if for local considerations such departure may be deemed necessary. Subsection 4. The pronouncement of the judge may be separately appealed against at once to a higher court of justice by the person concerned. Subsection 5. No person shall be remanded in custody for an offence which can involve only punishment by fine or simple detention. Subsection 6. Outside criminal procedure, the legality of deprivation of liberty not executed by order of a judicial authority, and not warranted by legislation relating to aliens, shall at the request of the person so deprived of his liberty, or the request of any person acting on his behalf, be brought before the ordinary courts of justice or other judicial authority for decision. Rules governing this procedure shall be provided by statute. Subsection 7. The persons referred to in Sub-section (6) shall be under supervision by a board set up by the Folketing, to which board the persons concerned shall be permitted to apply.
  Section 85. The provisions of Sections 71, 78, and 79 shall be applicable only to the armed forces, subject to such limitations as are consequential to the provisions of military laws.

 • The Constitution of the Republic of Cyprus
  Țara:
  Cyprus

  Article 11
  1. Every person has the right to liberty and security of person.
  2. No person shall be deprived of his liberty save in the following cases when and as provided by law: -
  (a) the detention of a person after conviction by a competent court;
  (b) the arrest or detention of a person for non-compliance with the lawful order of a court;
  (c) the arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing anoffence or fleeing after having done so;
  (d) the detention of a minor by a lawful order for the purpose of educational supervision or his lawful detention for the purpose of bringing him before the competent legal authority;
  (e) the detention of persons for the prevention of spreading of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants;
  (f) the arrest or detention of a person to prevent him effecting an unauthorised entry into the territory of the Republic or of an alien against whom action is being taken with a view to deportation or extradition.
  3. Save when and as provided by law in case of a flagrant offence punishable with death or imprisonment, no person shall be arrested save under the authority of a reasoned judicial warrant issued according to the formalities prescribed by the law.
  4. Every person arrested shall be informed at the time of his arrest in a language which he understands of the reasons for his arrest and shall be allowed to have the services of a lawyer of his own choosing.
  5. The person arrested shall, as soon as is practicable after his arrest, and in any event not later than twenty-four hours after the arrest, be brought before a judge, if not earlier released.
  6. The judge before whom the person arrested is brought shall promptly proceed to inquire into the grounds of the arrest in a language understandable by the person arrested and shall, as soon as possible and in any event not later than three days from such appearance, either release the person arrested on such terms as he may deem fit or where the investigation into the commission of the offence for which he has been arrested has not been completed remand him in custody and may remand him in custody from time to time for a period not exceeding eight days at any one time:
  Provided that the total period of such remand in custody shall not exceed three months of the date of the arrest on the expiration of which every person or authority having the custody of the person arrested shall forthwith set him free.
  Any decision of the judge under this paragraph shall be subject to appeal.
  7. Every person who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful.
  8. Every person who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of this Article shall have an enforceable right to compensation.

 • Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Țara:
  Cyprus

  ΑΡΘΡΟΝ 11
  1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας και προσωπικής ασφαλείας.
  2. Ουδείς στερείται της ελευθερίας αυτού, ειμή ότε και όπως ο νόμος ορίζει εις τας περιπτώσεις:
  (α) κρατήσεως ατόμου μετά την καταδίκην αυτού υπό αρμοδίου δικαστηρίου,
  (β) συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμου λόγω μη συμμορφώσεως προς νόμιμον διαταγήν δικαστηρίου,
  (γ) συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμου ενεργουμένης προς τον σκοπόν προσαγωγής αυτού ενώπιον της αρμοδίας κατά νόμον αρχής επί τη ευλόγω υπονοία ότι διέπραξεν αδίκημα ή οσάκις η σύλληψις ή κράτησις θεωρηθή ευλόγως αναγκαία προς παρεμπόδισιν διαπράξεως αδικήματος ή αποδράσεως μετά την διάπραξιν αυτού,
  (δ) περιορισμού ανηλίκου δυνάμει νομίμου διαταγής προς τον σκοπόν αναμορφωτικής επιβλέψεως ή νομίμου κρατήσεως προς τον σκοπόν προσαγωγής αυτού ενώπιον της αρμοδίας κατά νόμον αρχής,
  (ε) περιορισμού ατόμων προς παρεμπόδισιν επεκτάσεως μεταδοτικών νόσων, ατόμων ασθενών διανοητικώς, αλκοολικών, τοξικομανών ή αλητών, και
  (στ) σύλληψης ή κράτησης ατόμου προς παρεμπόδιση της χωρίς άδεια εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας ή σύλληψης ή κράτησης αλλοδαπού εναντίον του οποίου έγιναν ενέργειες προς το σκοπό απέλασης ή έκδοσης ή σύλληψης ή κράτησης πολίτη της Δημοκρατίας προς το σκοπό της έκδοσης ή παράδοσής του με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή σύμφωνα με διεθνή σύμβαση που δεσμεύει τη Δημοκρατία, υπό τον όρο ότι τέτοια σύμβαση εφαρμόζεται αντίστοιχα και από τον αντισυμβαλλόμενο. Η σύλληψη ή η κράτηση όμως οποιουδήποτε προσώπου προς το σκοπό έκδοσης ή παράδοσής του δεν είναι δυνατή εάν το αρμόδιο κατά νόμο όργανο ή αρχή έχει ουσιώδη λόγο να πιστεύει ότι το αίτημα της έκδοσης ή παράδοσης έγινε με σκοπό την ποινική δίωξη ή την τιμωρία προσώπου συνεπεία της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών πεποιθήσεων ή των νόμιμων κατά το διεθνές δίκαιο διεκδικήσεων συλλογικών ή ατομικών δικαιωμάτων.
  3. Εξαιρουμένου του δια φυλακίσεως, ότε και όπως ο νόμος ορίζη, τιμωρουμένου αυτοφώρου αδικήματος, ουδείς συλλαμβάνεται, ειμή κατόπιν ητιολογημένου δικαστικού εντάλματος εκδοθέντος συμφώνως προς τους υπό του νόμου προδιαγεγραμμένους τύπους, ή με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
  4. Πας συλλαμβανόμενος πληροφορείται κατά την στιγμήν της συλλήψεως αυτού εις καταληπτήν υπ’ αυτού γλώσσαν τους λόγους της συλλήψεως αυτού και δικαιούται να τύχη των υπηρεσιών συνηγόρου της εκλογής αυτού.
  5. Ο συλληφθείς προσάγεται ενώπιον του δικαστού ως οιόν τε συντομώτερον ευθύς μετά την σύλληψιν αυτού, πάντως δε το βραδύτερον εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της συλλήψεως, εφ’ όσον δεν αφεθή πρότερον ελεύθερος.
  6. Ο δικαστής, ενώπιον του οποίου προσήχθη ο συλληφθείς, χωρεί ταχέως εις διερεύνησιν των λόγων της συλλήψεως εις καταληπτήν υπό του συλληφθέντος γλώσσαν και, ως οιόν τε συντομώτερον, πάντως δε το βραδύτερον εντός τριών ημερών από της τοιαύτης προσαγωγής, ή απολύει τον συλληφθέντα υπό τους κατά την κρίσιν αυτού καταλλήλους όρους ή διατάσσει την κράτησιν αυτού, οσάκις η περί της διαπράξεως του αδικήματος ανάκρισις, δι’ ο συνελήφθη, δεν συνεπληρώθη και δύναται να διατάσση εκάστοτε την κράτησιν αυτού επί περίοδον χρόνου μη υπερβαίνουσαν τας οκτώ ημέρας. Ο συνολικός χρόνος όμως της τοιαύτης κρατήσεως δέον να μη υπερβαίνη τους τρεις μήνας από της ημερομηνίας της συλλήψεως, μετά την παρέλευσιν των οποίων παν άτομον ή αρχή έχουσα υπό κράτησιν τον συλληφθέντα απολύει αυτόν παρευθύς. Πάσα κατά τα ανωτέρω απόφασις του δικαστού υπόκειται εις έφεσιν.
  7. Πας στερηθείς της ελευθερίας αυτού δια συλλήψεως ή κρατήσεως δικαιούται να προσφύγη εις το αρμόδιον δικαστήριον, ίνα τούτο κρίνη ταχέως την νομιμότητα της κρατήσεως και διατάξη την απόλυσιν αυτού, εάν η κράτησις δεν είναι νόμιμος.
  8. Ο κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου συλληφθείς ή κρατηθείς έχει αγώγιμον δικαίωμα προς αποζημίωσιν.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Țara:
  Bulgaria

  Preamble We, the Members of the Seventh Grand National Assembly, guided by our desire to express the will of the people of Bulgaria [...] by holding as the highest principle the rights, dignity and security of the individual [...] Art. 30. (1) Everyone shall be entitled to personal freedom and inviolability. (2) No one shall be detained or subjected to inspection, search or any other infringement of his personal inviolability except on the conditions and in a manner established by law. (3) The State authorities shall be free to detain citizens only in the urgent circumstances expressly stipulated by law, and shall immediately advise the judicial authorities accordingly. The judicial authorities shall rule on the legality of a detention within the next 24 hours.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Țara:
  Bulgaria

  Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ [...] като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност [...] Чл.30. (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност.
  (2) Никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност освен при условията и по реда, определени със закон.
  (3) В изрично посочените от закона неотложни случаи компетентните държавни органи могат да задържат гражданин, за което незабавно уведомяват органите на съдебната власт. В срок от 24 часа от задържането органът на съдебната власт се произнася по неговата законосъобразност.

 • De Belgische Grondwet
  Țara:
  Belgium

  Artikel 12. De vrijheid van de persoon is gewaarborgd.
  Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.
  Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter dat uiterlijk binnen achtenveertig uren te rekenen van de vrijheidsberoving moet worden betekend en enkel tot voorlopige inhechtenisneming kan strekken

 • La Constitution Belge
  Țara:
  Belgium

  Article 12.La liberté individuelle est garantie.
  Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
  Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de liberté et ne peut emporter qu'une mise en détention préventive.

 • The Belgian Constitution
  Țara:
  Belgium

  Article 12. The freedom of the individual is guaranteed.
  No one can be prosecuted except in the cases provided for by the law, and in the
  form prescribed by the law.
  Except in the case of a flagrant offence, no one can be arrested except on the
  strength of a reasoned judge’s order, which must be served at the latest within forty-eight
  hours from the deprivation of liberty and which may only result in provisional detention.

 • European Convention on Human Rights - Article 5
  Țara:
  Austria

  Article 5 – Right to liberty and security

  1 Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:

  a the lawful detention of a person after conviction by a competent court;

  b the lawful arrest or detention of a person for non-compliance with the lawful order of a court or in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by law;

  c the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so;

  d the detention of a minor by lawful order for the purpose of educational supervision or his lawful detention for the purpose of bringing him before the competent legal authority;

  e the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants;

  f the lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthorised entry into the country or of a person against whom action is being taken with a view to deportation or extradition.

  2 Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language which he understands, of the reasons for his arrest and of any charge against him.

  3 Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1.c of this article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial. 4 Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful. 5 Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of this article shall have an enforceable right to compensation.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Țara:
  Austria

  Artikel 5 (1) Jedermann hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit.

0 results found

0 results found