FRA
5
March
2014

Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU Resultat i korthet

Våld mot kvinnor undergräver kvinnors centrala grundläggande rättigheter som bland annat värdighet, jämställhet och rätten att få sin sak prövad av domstol. Till exempel har en av tre kvinnor upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder, en av fem kvinnor har upplevt stalkning och varannan kvinna har utsatts för en eller flera former av sexuella trakasserier.
Det framkommer en bild av omfattande övergrepp som påverkar många kvinnors liv men som systematiskt underrapporteras till myndigheterna. Hur omfattande våldet mot kvinnor är framgår därför inte av officiell statistik. Den här FRA-undersökningen är den första i sitt slag om våld mot kvinnor i de 28 EU-länderna. Den bygger på intervjuer som gjorts med 42 000 kvinnor i alla EU-länder. Kvinnorna fick frågor om sina erfarenheter av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, och bland annat om de utsatts för våld i nära relationer (våld i hemmet). Dessutom ställdes frågor om stalkning, sexuella trakasserier och den nya teknikens roll när det gäller deras erfarenheter av övergrepp. Utöver detta ställdes frågor om kvinnornas erfarenheter av våld i barndomen. Utifrån de omfattande resultaten av undersökningen lägger FRA fram förslag på åtgärder på flera områden som berörs av våld mot kvinnor och som går utöver straffrättens begränsade område. De rör alltifrån sysselsättning och hälsa till ny teknik.