Κράτη μέλη της ΕΕ
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Κροατία
Κύπρος
Τσεχία
Δανία
Εσθονία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Κάτω Χώρες
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Ισπανία
Σουηδία
Υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες